Fundacja
im. Matki Małgorzaty Szewczyk

Białka Tatrzańska
  18 265 41 24

  Fundacja im. Matki Małgorzaty Szewczyk - Statut


 

STATUT  FUNDACJI  IM.  MATKI  MAŁGORZATY  SZEWCZYK

 

Tekst jednolity z dnia 05.05.2011 r.

Rozdział I. Postanowienia ogólne

 

§ l.

Nazwa fundacji

Fundacja pod nazwą Fundacja im. Matki Małgorzaty Szewczyk (zwana dalej Fundacją) została ustanowiona przez Fundatora: Prowincję Zgromadzenia Córek Matki Bożej Bolesnej (SS. Serafitek) z siedzibą w Oświęcimiu, pl. Kościuszki 8, aktem notarialnym, który sporządziła w dniu 14.06.2006 r. Notariusz mgr Maria Kamusińska, prowadząca Kancelarię Notarialną w Oświęcimiu – Rynek Główny 12 (repertorium A numer 5162/2006).

Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tj.: Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego statutu.

 

§ 2

Teren działania, siedziba, jednostki organizacyjne fundacji

 1. Fundacja działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza granicami kraju.
 2. Siedzibą Fundacji jest miejscowość: Białka Tatrzańska, ul. Środkowa 186.
 3. Fundacja posiada osobowość prawną.
 4. Dla wykonywania swych zadań statutowych Fundacja może tworzyć stałe i czasowe placówki terenowe.
 5. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

 

§ 3

Czas trwania

Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

 

§ 4

Organ nadzorujący

Nadzór nad Fundacją należy do Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz Starosty Tatrzańskiego.

 

 

Rozdział II. Przedmiot i formy działania fundacji

 

§ 5

Cel fundacji

1. Celem Fundacji jest mieszcząca się w sferze zadań publicznych działalność w zakresie:

 1. nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
 2. ochrony i promocji zdrowia,
 3. upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
 4. krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,
 5. działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
 6. pomocy społecznej, w tym pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych osób,
 7. działalności charytatywnej,
 8. działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
 9. promocji i organizacji wolontariatu.

2. Cele Fundacji, o których mowa w ust. l, realizowane są w szczególności poprzez:

 1.  organizacja i prowadzenie Ośrodka Szkolno - Wychowawczego,
 2. prowadzenie działalności w zakresie edukacji, oświaty i wychowania osób niepełnosprawnych oraz osób pracujących z nimi,
 3. prowadzenie i wspieranie działalności formacyjnej, edukacyjnej, szkoleniowej i wydawniczej, w tym organizowanie kursów, warsztatów, seminariów i innych form podnoszenia kwalifikacji w zakresie określonym przez cele,
 4. organizowanie turnusów zdrowotno - rehabilitacyjnych,
 5. działalność związana z poprawą kondycji fizycznej,
 6. udostępnianie pomieszczeń  różnym grupom,
 7. wspieranie działań statutowych Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci Niepełnosprawnych prowadzonego przez Siostry Serafitki w Białce Tatrzańskiej,
 8. udostępnianie osobom niepełnosprawnym zaplecza fizjoterapeutycznego,
 9. rozwijanie kontaktów ze środowiskiem lokalnym, międzynarodowym, kształtowanie różnorodnych form współpracy i wspieranie osób niepełnosprawnych,
 10. dofinansowanie zakupu sprzętu dla niepełnosprawnych,
 11. praca z osobami losowo pokrzywdzonymi oraz z osobami z rodzin zaniedbanych duchowo, materialnie i kulturowo,
 12. prowadzenie działalności charytatywnej w duchu Matki Małgorzaty Szewczyk,
 13. współpraca i wymiana doświadczeń z innymi fundacjami, stowarzyszeniami, instytucjami oraz placówkami naukowo – badawczymi w kraju i zagranicą,
 14. rekrutacja i przygotowanie wolontariatu,
 15. podejmowanie wszelkich inicjatyw prawem dozwolonych, zmierzających do uzyskania środków finansowych na prowadzenie działalności statutowej Fundacji.
 1.  Wszystkie cele i zadania Fundacji określone w § 5 p. 1 i 2mogą być prowadzone jako działalność odpłatna i nieodpłatna.

 

 

Rozdział III. Majątek fundacji

 

§ 6

Fundusz założycielski i inne składniki majątkowe fundacji

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 1000,00 zł (jeden tysiąc złotych) przyznany w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji oraz składniki majątkowe nabyte w trakcie działalności Fundacji.

2. Dochody Fundacji mogą pochodzić z:

 1. darowizn, ofiar, spadków, zapisów z kraju i zagranicy;
 2. subwencji i dotacji;
 3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;
 4. dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego;
 5. dochodów z działalności gospodarczej Fundacji;
 6. odsetek bankowych, papierów wartościowych.

 

§ 7

Sposób dysponowania majątkiem fundacji

 1. Majątek Fundacji jest lokowany na rachunkach bankowych, w postaci lokat i w papierach wartościowych.
 2. Dochody uzyskiwane z majątku Fundacji przeznaczone są wyłącznie na realizację celów statutowych oraz na pokrycie niezbędnych kosztów działalności Fundacji.
 3. Majątek Fundacji :

1)   nie może służyć do udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

2)   nie może zostać przekazany na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

3) nie może zostać wykorzystany na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie stanowić będzie realizację celów określonych niniejszym statutem.

4.   Fundacja nie może dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

§ 8

Finanse Fundacji, księgi rachunkowe

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i rachunkowość według zasad obowiązujących osoby prawne. 

 

 

Rozdział IV. Organy fundacji

 

§ 9

Organy fundacji

Organami Fundacji są:

 1. Rada Fundacji,
 2. Zarząd.

 

§ 10

Zasady powoływania Rady Fundacji

 1. Fundator deleguje od trzech do sześciu osób do Rady Fundacji, wybierając spośród nich przewodniczącego. Fundator może odwołać każdego członka Rady w każdym czasie i na to miejsce powołać innego.
 2. Członkiem Rady Fundacji nie może być ten kto:

1) jest członkiem Zarządu Fundacji, pozostaje z nim w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

2) został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 

§ 11

Wygaśnięcie mandatu członków Rady Fundacji

Członkostwo w Radzie Fundacji wygasa na skutek:

 1. śmierci,
 2. w przypadku odwołania przez Fundatora,
 3. złożenia rezygnacji
 4. wykluczenia przez Radę w drodze uchwały podjętej w głosowaniu tajnym większością 2/3 głosów wszystkich jej członków, za zachowanie godzące w dobre imię członka Rady, a także naruszenie zakazów określonych w § 10 ust. 2.

 

§ 12

Kompetencje Rady Fundacji

Do zakresu kompetencji Rady należy:

 1. ustalanie wynagrodzenia członkom Zarządu
 2. zatwierdzanie programów działania Fundacji,
 3. zatwierdzanie preliminarza budżetu rocznego Fundacji.
 4. przyjmowanie okresowych sprawozdań z działalności Fundacji, zatwierdzenie rocznych sprawozdań finansowych i udzielanie absolutorium Zarządowi,
 5. ustanawianie zasad udzielania dotacji i innych form pomocy ze środków Fundacji
 6. podejmowanie rozstrzygnięć w sprawach:
 1. lokaty kapitałów fundacyjnych,
 2. powoływania zakładów Fundacji,
 3. udziału Fundacji w spółkach i organizacjach gospodarczych,
 1. przeprowadzanie przez wydelegowanych członków Rady lub przez osoby powołane w tym celu przez Radę kontroli i nadzoru gospodarki Fundacji, kontroli ksiąg rachunkowych, tudzież badania słuszności i celowości poczynionych wydatków,
 2. ustalanie regulaminu działania Rady oraz zatwierdzanie regulaminu Zarządu Fundacji,
 3. ustalanie zasad wynagradzania pracowników Fundacji,
 4. dokonywanie zmian w statucie Fundacji, z zastrzeżeniem § 20,
 5. połączenie Fundacji z inną fundacją,
 6. likwidacja Fundacji z zastrzeżeniem § 21.

 

§ 13

Zasady działania Rady Fundacji

 1. Rada zbiera się co najmniej jeden raz w roku i działa według uchwalonego przez siebie regulaminu.
 2. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje przewodniczący Rady Fundacji z własnej inicjatywy bądź na wniosek Zarządu lub co najmniej 1/3 członków Rady.
 3. Uchwały Rady Fundacji podejmowane są przy obecności co najmniej połowy jej składu bezwzględną większością głosów, chyba że postanowienia statutu stanowią inaczej.
 4. Uchwały Rady mogą być podejmowane także w formie głosowania pisemnego, o ile wszyscy członkowie Rady wyrażą zgodę na tę formę głosowania. Z głosowania pisemnego wyłączone jest zatwierdzanie sprawozdań i programów działalności Fundacji oraz decydowanie w sprawach osobowych.
 5. Funkcje przewodniczącego i innych członków Rady są honorowe i bezpłatne. Rada może jednak przyznać zwrot koniecznych wydatków poczynionych przez członków Rady przy wykonywaniu działalności na rzecz Fundacji.

 

§ 14

Zarząd fundacji. Sposób powoływania

 1. Zarząd powoływany jest przez Przełożoną Prowincji Zgromadzenia Córek Matki Bożej Bolesnej (SS. Serafitek) z siedzibą w Oświęcimiu, pl. Kościuszki 8.
 2. Funkcja członka Zarządu nie może być łączona z funkcją członka Rady.

3.   Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem

za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo

skarbowe.

 

§ 15

Skład Zarządu i czas trwania jego mandatu

 1. Zarząd Fundacji składa się z Prezesa Zarządu Fundacji oraz co najwyżej 4 członków.
 2. Zarząd powoływany jest na 3-letnie kadencje. Jeżeli z upływem kadencji nowy skład osobowy Zarządu nie jest powołany, dotychczasowy Zarząd pełni wszystkie funkcje do chwili objęcia ich przez nowy Zarząd.
 3. Przełożona Prowincji Zgromadzenia Córek Matki Bożej Bolesnej (SS. Serafitek) może odwołać w każdym czasie członka Zarządu z własnej inicjatywy lub na jego wniosek.
 4. W razie zmian w składzie Zarządu w ciągu kadencji okres pełnienia funkcji przez nowo powołanych członków kończy się z upływem kadencji całego Zarządu.

 

§ 16

Kompetencje Zarządu

 1. Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz.
 2. Do zakresu kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji dotyczących Fundacji nie zastrzeżonych dla Rady Fundacji, a w szczególności:
 1. uchwalenie programów działania oraz rocznych i wieloletnich planów finansowych Fundacji,
 2. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
 3. sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji,

3. Do zadań Zarządu należy:

 1. przyjmowanie subwencji , darowizn, spadków i zapisów,
 2. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji, odpowiadającą za realizację jej celów statutowych oraz wyniki działalności finansowo - gospodarczej,
 3. występowanie z wnioskiem w sprawie zmian w Statucie, połączenia oraz likwidacji Fundacji,
 4. występowanie z wnioskiem w sprawie powołania innych jednostek organizacyjnych Fundacji,
 5. powoływanie kierowników jednostek organizacyjnych Fundacji oraz zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego,
 6. członkowie zarządu mogą pełnić funkcje kierownicze w powoływanych zakładach fundacji,
 7. przyznawanie wyróżnień , nagród, odznak honorowych osobom zasłużonym dla Fundacji.

 

§ 17

System głosowania Zarządu

Do ważności uchwał Zarządu wymagane jest:

 1. zaproszenie wszystkich członków,
 2. obecność co najmniej połowy składu Zarządu.

Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów.

 

§ 18

Regulamin Zarządu

Sposób działania Zarządu oraz podział czynności między jego członkami określa uchwalony przez Zarząd, a zatwierdzony przez Radę, regulamin Zarządu.

 

§ 19

Składanie oświadczeń woli w imieniu fundacji

Składanie oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Fundacji wymaga podpisu 2 członków Zarządu.

 

 

Rozdział V.  Zmiana statutu i zmiana celu fundacji

§ 20

Zmiana statutu i zmiana celu fundacji

Zmiana statutu, a w tych ramach i zmiana celu fundacji, może być dokonana w drodze uchwały podjętej większością 2/3 głosów obecnych na posiedzeniu członków Rady i zatwierdzonej przez Fundatora.

 

 

Rozdział VI Likwidacja fundacji

§ 21

Likwidacja fundacji

O likwidacji Fundacji decyduje Fundator lub za jego zgodą Rada Fundacji w drodze uchwały podjętej większością 2/3 głosów obecnych na posiedzeniu członków Rady.

 

§ 22

Sposób likwidacji fundacji

 1. Likwidatora Fundacji wyznacza Rada.
 2. Do obowiązków likwidatora należy w szczególności:
 1. zgłoszenie wniosku do sądu rejestrowego o wpisanie otwarcia likwidacji,
 2. wezwanie wierzycieli Fundacji w trybie ogłoszeń prasowych do zgłoszenia swych wierzytelności w ciągu 3 miesięcy od daty ogłoszenia,
 3. sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji oraz listy wierzycieli,
 4. sporządzanie planu finansowego likwidacji i planu zaspokojenia zobowiązań,
 5. ściągnięcie wierzytelności, wypełnienie zobowiązań oraz spieniężenie majątku fundacji,
 6. przekazanie Fundatorowi środków majątkowych pozostałych po zaspokojeniu wierzycieli,                   
 7. zgłoszenie ukończenia likwidacji do sądu rejestrowego wraz z wnioskiem o wykreślenie fundacji z rejestru,
 8. przekazanie dokumentów Fundacji do archiwum generalnego Zgromadzenia Córek Matki Bożej Bolesnej „Serafitek”.

 

§ 23

Przeznaczenie środków majątkowych pozostałych po likwidacji fundacji

Środki majątkowe pozostałe po przeprowadzeniu likwidacji przeznaczone będą na cele zbliżone z celami Fundacji, realizowane przez Fundatora.