Fundacja
im. Matki Małgorzaty Szewczyk

Białka Tatrzańska
  18 265 41 24

SPRAWOZDANIE

Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI IM MATKI MAŁGORZATY SZEWCZYK

ZA OKRES OD 01.01.- 31.12. ZA ROK 2007

 

I. Dane organizacji

Fundacja im Matki Małgorzaty Szewczyk

ul. Środkowa 186

34 – 405 Białka Tatrzańska

tel. 2654124,
e-mail: fundacjamm@neostrada.pl

 

data rejestracji fundacji:      29 czerwiec 2006  roku.

Numer KRS:                           0000259613

Regon:                                               120288525

 

 

 

Rada Fundacji:

Małgorzata Naglik

Magdalena Żuchowicz

Małgorzata Najman

 

Zarząd Fundacji:

Prezes Janina Lechowicz

Izabela Pierzchała

Iwona Wojtyłko

Bernarda Ożóg

 

Statutowe cele fundacji

Zgodnie z § 5 statutu Fundacji jej celami są działania w zakresie:

 • nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
 • ochrony i promocji zdrowia,
 • upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
 • krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,
 • działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • pomocy społecznej, w tym pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych osób,
 • działalności charytatywnej,
 • działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
 • promocji i organizacji wolontariatu.

II. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych, a także opis głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o skutkach finansowych.

 

 

Fundacja w okresie od 01.01 – 31.12.2007 roku prowadziła następującą działalność:

 

1. Pomoc w wyposażeniu sal rekreacyjno – sportowych, kawiarenki sali gimnastycznej.

W roku 2007 Fundacja wspierała rozbudowę Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie w Białce Tatrzańskiej przekazując środki na wyposażenie sal wspólnych zabaw, kawiarenkę integracyjną i salę gimnastyczną. Działania te prowadzone były w ramach programu „Poprawa jakości życia niepełnosprawnych”.

Przez założenie wykładziny sale rekreacyjno – sportowe stały się przytulne i bezpieczne. Chłopcy z radością tam przebywają rywalizując między sobą przy stole bilardowym i tenisowym. Przez udostępnienie ich do użytkowania sale te stały się miejscem integracji i wesołej zabawy.

Do kawiarenki integracyjnej została zakupiona wieża i podłączona do istniejących głośników. Tym samym miejsce to odgrywa podwójną rolę. Daje możliwość spotkania przy stole oraz zabawy i tańca. Dzięki tym spotkaniom realizowany był również program „Integracja ze środowiskiem”.

            Dzięki ofiarodawcom przekazane zostały fundusze na wyposażenie sali gimnastycznej. Dotąd puste pomieszczenie stało się bardzo funkcjonalnym miejscem rywalizacji sportowych, ćwiczeń sprawnościowych i wspólnej zabawy.

            Fundacja przekazała środki na dofinansowanie zakupu urządzenia do masażu suchego Wellens Medirol. Osoby niepełnosprawne korzystające z masażu czują się zrelaksowane i zauważa się poprawę kondycji.

 

2. Aktywizacja mieszkańców DPS w ramach integracji.

W celu zintegrowania osób niepełnosprawnych ze środowiskiem i środowiska z osobami niepełnosprawnymi w ramach programu „Integracje ze środowiskiem” zostało zorganizowanych wiele spotkań i wyjazdów z Mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w Białce Tatrzańskiej.

 • Wspólne spotkanie w Białce Tatrzańskiej z Zespołem Pieśni i Tańca „Przygodzice”
 • Piknik w Orawce, Krakowie
 • Zawody sportowe i wspólne ognisko z mieszkańcami DPS z Krakowa
 • Wyjazd do Szkoły Podstawowej w Czarnej Górze na przedstawienie pt. ”Święta Kinga”
 • Wyjazd nad ”Zalew na Podlesiu”
 • Grillowanie w Żabnie
 • Odwiedziny rodzin mieszkańców
 • Zabawa karnawałowa

W ramach współpracy z Zespołem Szkół w Białce Tatrzańskiej zorganizowane były liczne spotkania i imprezy towarzyskie i artystyczne.

 

3. Popieranie działalności w zakresie krajoznawstwa i wypoczynku dzieci i młodzieży.

W celu poprawy zdrowia i stymulacji ogólnej dzieci niepełnosprawnych w ramach programu „Przyroda przyjacielem dzieci niepełnosprawnych” zorganizowane były wyjścia na lodowisko. Nauka jazdy na łyżwach, wspólne zabawy dały chłopcom dużo radości, poprawiły ich sprawność ruchową oraz pozwoliły nabyć pewne umiejętności.

Aby zaznajomić osoby niepełnosprawne z prawami przyrody i uwrażliwić ich na jej ochronę organizowane były piesze wycieczki do Bukowiny Tatrzańskiej, na Skałki, na Kotelnicę, do Czarnej Góry, nad rzekę Białkę. Aby chłopcy poznali inne środowisko naturalne zorganizowane były wyjazdy na Podlesie Dębowe, do Soli, Milówki, Żywca.

 

4. Aktywizacja sportowa.

            W ramach programu „Poprawa kondycji fizycznej osób niepełnosprawnych poprzez turystykę i sport” chłopcy, którzy wytrwale trenowali grę w piłkę nożną Fundacja zgłosiła i zorganizowała wyjazd do Czarnej na Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej „Seni Cup 2007”. Na ten wyjazd zostały zakupione stroje sportowe. Udział w zawodach dał chłopcom możliwość wypróbowania swoich umiejętności piłkarskich, spotkania z innymi drużynami, rozmowy, wspólne zabawy i wiele satysfakcji. Radością było zdobycie medali oraz pucharu za pełen zaangażowania udział.

            Aby poprawić kondycję fizyczną chłopców, zostały zakupione rowery. Chłopcy z radością korzystali z rowerów wyjeżdżając na wycieczki, organizując wyścigi.

 

5. Zorganizowanie wystawy prac, konkursu plastycznego i przedstawienia.

            W Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie w Białce Tatrzańskiej w ramach programu „Promocja twórczości osób niepełnosprawnych” została zorganizowana wystawa prac mieszkańców.

Zachęceni interesującym plakatem goście wypoczywający w Białce Tatrzańskiej z ciekawością oglądali prezentowane prace. Przyniosło to chłopcom wiele radości i satysfakcji. Bez trudu dało się zauważyć radość na ich twarzach, gdy obserwowali odwiedzających.

            W ramach tego programu Fundacja w celu zagospodarowania wolnego czasu zorganizowała dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie w Białce Tatrzańskiej konkurs plastyczny pt. „Moje ulubione zwierzątko”. Chłopcy zaprezentowali wykonane przez siebie prace, które następnie zostały zamieszczone na wystawie. Zebrane jury po naradzie wszystkim uczestnikom rozdało nagrody.

            Również w ramach powyższego programu, aby czynnie zaangażować chłopców oraz urozmaicić czas zostało przygotowane przedstawienie „Przebojowe lato”.

 

 

III Opis działalności gospodarczej:

 

Nie była prowadzona

 

IV Teksty uchwał Zarządu Fundacji:

 

W załączeniu

 

V Informacja o wysokości uzyskanych przychodów, z uwzględnieniem ich źródeł:

 

 

 • Darowizny od osób fizycznych i prawnych                            11508,52
 • Wpłaty z 1% podatku                                                                       35730,54

----------------------

                                                                       Razem                                                 47239,06

 

VI Informacja o wysokościach kwot poniesionych na:

 

 • realizacje celów statutowych                                                         44100,00
 • wydatki administracyjne                                                                      340,60

 

VII Dane o:

 

a) Liczbie zatrudnionych w Fundacji                          - nie dotyczy

b) łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez Fundację      - nie dotyczy

c) Wysokości wypłaconego wynagrodzenia członków organów Fundacji –

członkowie Rady Fundacji - nie pobierali wynagrodzenia

        członkowie Zarządu Fundacji -  nie pobierali wynagrodzenia

d) Wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia                             - nie udzielono

e) Udzielonych przez Fundację pożyczkach pieniężnych – nie udzielono

f) Kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku -

        Pekao S.A. oddział w Nowym Targu                3759,86

        Kasa                                                                                       38,60

g) Wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego              nie dotyczy

h) Nabytych nieruchomości             nie dotyczy

i) Nabytych pozostałych środkach trwałych o wartości jednostkowej powyżej 5000,- zł. - nie dotyczy

j) Wartości aktywów i zobowiązań Fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych

        aktywa                3798,46              zobowiązań -    nie posiada

k) dla celów statystycznych Fundacja nie sporządzała innych sprawozdań finansowych

 

VIII Dane o działalności zleconej Fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe                    nie prowadzono

 

IX Informacje o rozliczeniach Fundacji z tytułu zobowiązań podatkowych, a także o składanych deklaracjach podatkowych   

Fundacja nie posiada zaległych zobowiązań podatkowych oraz innych obciążeń publiczno-prawnych i była zwolniona z comiesięcznego składania deklaracji podatku dochodowego od osób prawnych CIT-2. Składała deklarację CIT-8.

 

X Sprawozdanie zostało udostępnione do publicznej wiadomości na stronie internetowej Fundacji www.fundacjamm.com.pl

 

XI W 2007 roku nie były przeprowadzone w Fundacji kontrole.

 

 

                                                                                                                                      Zarząd

 

Białka Tatrzańska, dnia 07.02.2008 rok.