Fundacja
im. Matki Małgorzaty Szewczyk

Białka Tatrzańska
  18 265 41 24

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI

ZA ROK 2019

Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego.

§ 2. (Zachowano oryginalną numerację paragrafów i punktów z rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji.)

 1. Dane rejestracyjne fundacji.Nazwa fundacji: Fundacja im Matki Małgorzaty Szewczyk

siedziba i adres fundacji: 34 – 405 Białka Tatrzańska, ul. Środkowa 186

aktualny adres do korespondencji: 34 – 405 Białka Tatrzańska  ul. Środkowa 186

adres poczty elektronicznej: fundacjamm@poczta.onet.pl

Regon: 120288525 

data wpisu w KRS: 29 czerwiec 2006 roku

numer KRS: 0000259613

Dane członków zarządu fundacji

Imię i nazwisko oraz pełniona funkcja (według aktualnego wpisu w KRS)

             Prezes         Janina Lechowicz

Członek zarządu     Izabela Pierzchała

Członek zarządu     Iwona Wojtyłko

Członek zarządu     Bernarda Ożóg 

Określenie celów statutowych fundacji (ze statutu).

 • nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
 • ochrony i promocji zdrowia,
 • upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
 • krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,
 • działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • pomocy społecznej, w tym pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych osób,
 • działalności charytatywnej,
 • działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
 • promocji i organizacji wolontariatu.
 1. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych (opis rzeczywiście prowadzonej działalności statutowej)
 1.  działalność związana z poprawą kondycji fizycznej,
 • dofinansowanie dla drużyny z Domu Pomocy Społecznej z Białki Tatrzańskiej udziału w turnieju piłki nożnej SENI CUP w Czarnej;
 • dofinansowanie rozgrywek sportowych miedzy Mieszkańcami Domów Pomocy Społecznej „Integracyjny Turniej w piłce nożnej” w Domu Pomocy Społecznej w Białce Tatrzańskiej;
 • zakup obuwia sportowego i zamiennego dla Dzieci ze Świetlicy Środowiskowej  im. Matki Małgorzaty w Oświęcimiu. Zakup sprawił wiele radości odbiorcom i poczucie bezpieczeństwa w zajęciach sportowych i gimnastycznych.
 • zakup sprzętu sportowego dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w Białce Tatrzańskiej;
 1.   wspieranie działań statutowych Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci Niepełnosprawnych prowadzonego przez Siostry Serafitki w Białce Tatrzańskiej,
 • zorganizowanie imprezy okolicznościowej i przekazanie środków na prezenty z okazji św. Mikołaja oraz świąt Bożego Narodzenia i świąt Wielkanocnych;
 • w ramach współpracy z Bankiem Żywności w Krakowie przekazano dla Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w Białce Tatrzańskiej 939,86 kg żywności o wartości 11 278,40 PLN
 1.   rozwijanie kontaktów ze środowiskiem lokalnym, międzynarodowym, kształtowanie różnorodnych form współpracy i wspieranie osób niepełnosprawnych,
 • dofinansowanie wyjazdów dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w Białce Tatrzańskiej do stadniny koni „DWORNA” w Rogoźniku przez okres sześciu miesięcy;
 1. dofinansowanie zakupu sprzętu dla niepełnosprawnych,
 • dofinansowanie zakupu łóżek rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Białce Tatrzańskiej;
 • dofinansowanie zakupu traktorka wielofunkcyjnego dla osoby niepełnosprawnej z Domu Pomocy Społecznej w Białce Tatrzańskiej;
 1.   praca z osobami losowo pokrzywdzonymi oraz z osobami z rodzin zaniedbanych duchowo, materialnie i kulturowo,
 • udzielanie pomocy osobom bezdomnym poprzez wsparcie materialne, duchowe, poświęcenie czasu na rozmowę oraz wskazanie miejsc uzyskania stosownej pomocy;
 • dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych i zakupu leków osobom będącym w trudnej sytuacji materialnej;
 1.  prowadzenie działalności charytatywnej w duchu Matki Małgorzaty Szewczyk,
 • przekazanie środków na dziesięciodniowy pobyt wakacyjny w ośrodku wypoczynkowym w  Białce Tatrzańskiej dla wychowanków ze Świetlicy Środowiskowej dla Dzieci im. Matki Małgorzaty w Oświęcimiu;
 • dofinansowanie zakupu urządzenia biurowego dla Świetlicy Środowiskowej dla Dzieci im. Matki Małgorzaty w Oświęcimiu, sprzęt będzie służył do odrabiania lekcji i przygotowywania zdalnych materiałów.
 1.  współpraca i wymiana doświadczeń z innymi fundacjami, stowarzyszeniami, instytucjami oraz placówkami naukowo – badawczymi w kraju i zagranicą,
 • kontynuacja współpracy w ramach przepływu informacji z placówkami oświatowymi (takich jak: przedszkola, ORW), zdrowotnymi oraz osobami fizycznymi a także instytucjami kościelnymi (domy zakonne, rekolekcyjne, parafie; 
 1.  rekrutacja i przygotowanie wolontariatu,
 • Informacja, promocja i podejmowanie działań celem zaangażowania osób – wolontariuszy, włączających się aktywnie i z kompetencją w pozyskiwanie środków;
 1.  podejmowanie wszelkich inicjatyw prawem dozwolonych, zmierzających do uzyskania środków finansowych na prowadzenie działalności statutowej Fundacji, 
 • zamieszczanie informacji dla darczyńców na stronie internetowej o wydatkowaniu środków i skutkach jakie one przynoszą;
 •  korespondencja z osobami wspierającymi działalność Fundacji;

Opis głównych zdarzeń prawnych w działalności fundacji o skutkach finansowych.

Nie dotyczy

 1. Działalność gospodarcza: informacja, czy fundacja prowadzi działalność gospodarczą (niepotrzebne skreślić): TAK PROWADZIŁA / NIE PROWADZIŁA

Informację o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS (należy podać kody PKD działalności gospodarczej wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS wraz z ich opisem słownym oraz kody i opis słowny faktycznie prowadzonej działalności gospodarczej).

Nie dotyczy

 1. Odpisy uchwał zarządu fundacji (należy przekazać odpisy uchwał zarządu fundacji w formie np. kserokopii, podjętych w okresie sprawozdawczym, którego dotyczy sprawozdanie, bądź wskazać, iż zarząd nie podejmował uchwał).

Załączniki uchwał od 1/19 do 11/19

 1. Informacje o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł (np. spadek, zapis, darowizna, środki ze źródeł publicznych, w tym z budżetu państwa
   i budżetu gminy) (
  należy w tym miejscu podać też przychody z działalności gospodarczej).

Darowizny od osób fizycznych :17671,10 PLN

1% podatku OPP: 37842,70  PLN

Bank Żywności (Produkty spożywcze) 11278,40 PLN

Informacje o wysokości uzyskanych przychodów z odpłatnych świadczeń realizowanych przez fundację w ramach celów statutowych z podaniem kosztów tych świadczeń

(należy podać osobno przychody i koszty).

Nie dotyczy

Przychody ogółem: 0,00

w tym przychody uzyskane w gotówce: 0,00

Jeżeli działalność gospodarcza była prowadzona:

wynik finansowy z prowadzonej działalności gospodarczej

(tj. przychody minus koszty)

procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł: 0,00

 1. Informacje o poniesionych kosztach na:
 1. realizację celów statutowych

39824,42

 1. administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.)

  2663,52

 1. działalność gospodarczą

        0,00

 1. pozostałe koszty

        0,00

w tym koszty poniesione w gotówce na:

 1. realizację celów statutowych

        0,00

 1. administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.)

    260,00

 1. działalność gospodarczą

        0,00

 1. pozostałe koszty

    122,92

 1. Dane o zatrudnieniu i wynagrodzeniach w fundacji.
 1. łączna liczba osób zatrudnionych w fundacji z podziałem według zajmowanych stanowisk oraz

0

liczba osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej

0

 1. łączna kwota wynagrodzeń wypłacanych przez fundację: w tym:

        0,00

 wynagrodzenia

        0,00

nagrody

        0,00

premie

        0,00

inne świadczenia

        0,00

wynagrodzenia osób zatrudnionych  wyłącznie w działalności gospodarczej

        0,00

 1. c) Dane o wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego

łącznie członkom zarządu i innych organów fundacji, z podziałem na:

wynagrodzenia

        0,00

nagrody

        0,00

premie

        0,00

inne świadczenia

        0,00

Dane o wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą z podziałem na:

wynagrodzenia

        0,00

nagrody

        0,00

premie

        0,00

inne świadczenia

        0,00

 1. d) Dane o wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia.

Nie dotyczy

 1. e) Dane o udzielonych przez fundację pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz
  z podaniem podstawy statutowej udzielania takich pożyczek.

Nie dotyczy

 1. f) Dane o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej

(należy podać dane na koniec roku sprawozdawczego).

Nie dotyczy

Wysokość środków finansowych zgromadzonych w gotówce

=1056,30 PLN

 1. g) Dane o wartościach nabytych obligacji oraz objętych udziałów lub nabytych akcji
  w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek.

Nie dotyczy

 1. h) Dane o nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na to nabycie.

Nie dotyczy

 1. i) Dane o nabytych pozostałych środkach trwałych.

Nie dotyczy

 1. j) Dane o wartościach aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych (należy podać dwie wartości).

Aktywa: 68919,05 PLN

Zobowiązania: 0,00  PLN

 1. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi, państwowe zadania zlecone, zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej działalności (należy podać informacje o realizowanych zadaniach publicznych i uzyskanych dotacjach, grantach, kosztach poniesionych na ich realizację oraz o wyniku finansowym).

Nie dotyczy

 
 1. Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także informacja w sprawie składanych deklaracji podatkowych.

Zobowiązania podatkowe: 0,00 PLN

deklaracja podatkowa: CIT 8; CIT 8/0

10.  Informacja, czy fundacja jest instytucją obowiązaną w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. poz. 723, 1075, 1499 i 2215).

     X

NIE

 

TAK

11.  Informacja o przyjęciu lub dokonaniu przez fundację płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane, wraz ze wskazaniem daty i kwoty operacji.

Nie dotyczy

§ 3. Informacja o przeprowadzonych w fundacji kontrolach w okresie sprawozdawczym

oraz informacja o ich wynikach (należy wskazać organy kontrolujące i zakres kontroli).

Brak

§ 4. Sprawozdanie powinno zostać przekazane w oryginale oraz podpisane przez co najmniej

dwóch członków zarządu fundacji jeżeli statut fundacji nie stanowi inaczej.

Czytelne podpisy osób uprawnionych do reprezentacji fundacji:

Telefon: 18 2654124