Fundacja
im. Matki Małgorzaty Szewczyk

Białka Tatrzańska
  18 265 41 24

  Fundacja im. Matki Małgorzaty Szewczyk - Program Fundacji 2016-2018


Programy dotyczą 4 sfer: fizycznej, emocjonalnej, umysłowej oraz duchowej.

Celem wyznaczonych programów na lata 2016-2018 jest pomoc w rozwoju, wspieranie i skuteczne pomaganie ludziom niepełnosprawnych, oraz osobom będących w trudnej sytuacji życiowej w każdej sferze ich życia, cierpienia, niesprawności, biedy i samotności, przynosząc konkretną i bardzo oczekiwaną pomoc, nadzieję i miłość.

Pamiętamy, że trudy przynoszą efekty - wystarczy chcieć.

1. „Dbam o zdrowy styl życia”

Mówiąc zdrowie myślimy o sferze fizycznej o zapobieganiu chorobom, o wypoczynku i ruchu.

Program ma na celu: wspomaganie rozwoju poziomu sprawności motorycznej, poziomu samodzielności, pełniejszej samoobsługi, aktywizacji, usprawnianie, przezwyciężanie barier.Ponadto zdobywanie wiedzy o ograniczeniach, mocnych stronach i możliwościach.

Cel realizowany będzie przez:

wyposażenie fizjoterapii,

wyjazd na turnusy rehabilitacyjne,

udział w zajęciach hipoterapii,

zawodach sprawnościowych.

2. „Tworzę szczęśliwy dom”

Wypowiadając słowo szczęście – mamy na myśli sferę emocjonalną.

Program ma na celu zapewnienie równowagi emocjonalnej, potrzebę akceptacji, budowanie więzi, relacji, bezwarunkowej miłość i poczucia bezpieczeństwa.

Cel realizowany będzie przez:

wspieranie osób i instytucji będących w potrzebie lub trudnej sytuacji losowej,

zagospodarowanie terenu i wyposażenie domu dla Mieszkańców DPS w Białce Tatrzańskiej wg indywidualnych potrzeb,

wspólne zakupy,

ogniska integracyjne,

zabawy okolicznościowe.

3. „Rozwijam odkryte talenty”

Talenty i zdolności dotyczą sfery umysłowej – intelektu.

Program ma na celu rozwijane osobistego potencjału, motywowanie do podejmowania wysiłku i wiary w swoje możliwości. Poznanie własnych predyspozycji, zdolności, smakowanie poczucia sukcesu, radości z bycia razem, wzajemnej akceptacji oraz umiejętności komunikowania się.

Cel realizowany będzie przez:

udział w zawodach sprawnościowych i sportowych,

zakup sprzętu sportowego,

udział w warsztatach terapeutycznych,

tworzenie możliwości działań artystycznych, /konkursy…/.

4. „Cieszę się każdym dobrem; łączę przyjemne z pożytecznym”

Wszelkie dobro łączymy ze sferą duchową, religijną dotyczącą samoświadomości istnienia, poczucia sensu życia, odkrycia i zrozumienia własnej tajemnicy.

Program ma na celu troskę o uniwersalny system wartości, rozwój osobisty, zaspokojenie potrzeb estetycznych. Ma pomóc odważniej szukać prawdy, stawiać pytania o to, kim się jest i po co się żyje, zrozumieć samego siebie i otaczający świat. Zakłada integrację osób niepełnosprawnych ze środowiskiem.

Cel realizowany będzie przez:

uczestnictwa w imprezach kulturalnych i religijnych,

aktywną obecność w lokalnym społeczeństwie,

zainteresowanie folklorem,

słuchanie nagrań znanych kapeli i zespołów,

wycieczki krajoznawcze

wyjazdy integracyjne