Fundacja
im. Matki Małgorzaty Szewczyk

Białka Tatrzańska
  18 265 41 24

SPRAWOZDANIE

Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI IM MATKI MAŁGORZATY SZEWCZYK

ZA OKRES OD 01.01.- 31.12. ZA ROK 2009

 

I. Dane organizacji

Fundacja im Matki Małgorzaty Szewczyk

ul. Środkowa 186

34 – 405 Białka Tatrzańska

tel. 2654124,
e-mail: fundacjamm@poczta.onet.pl

 

data rejestracji fundacji:      29 czerwiec 2006  roku.

Numer KRS:                           0000259613

Regon:                                               120288525

 

 

 

Rada Fundacji:

Małgorzata Naglik

Magdalena Żuchowicz

Małgorzata Najman

 

Zarząd Fundacji:

Prezes Janina Lechowicz

Izabela Pierzchała

Iwona Wojtyłko

Bernarda Ożóg

 

Statutowe cele fundacji

Zgodnie z § 5 statutu Fundacji jej celami są działania w zakresie:

 • nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
 • ochrony i promocji zdrowia,
 • upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
 • krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,
 • działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • pomocy społecznej, w tym pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych osób,
 • działalności charytatywnej,
 • działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
 • promocji i organizacji wolontariatu.

 

 

II. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych, a także opis głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o skutkach finansowych.

 

 

Fundacja w okresie od 01.01 – 31.12.2009 roku prowadziła następującą działalność:

 

 1. Pomoc w wyposażeniu sal fizjoterapeutycznych, boiska sportowego i  pomieszczeń ogólnodostępnych.

W roku 2009 Fundacja wspierała Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie w Białce Tatrzańskiej w wyposażeniu jadalni, szatni, świetlicy, sal służących do fizjoterapii i rekreacji, gabinetu lekarskiego, pralni oraz nowotworzącego się Ośrodka Rewalidacyjno - Wychowawczego. Działania te prowadzone były w ramach programu „Radość człowieka z posiadania domu jest najpiękniejsza na ziemi”.

Fundacja przekazała środki na zakup urządzeń fizjoterapeutycznych: Magnetronic wraz z akcesoriami (aplikator, przesuwnik) oraz Eko-Pompy, które w dużej mierze usprawnią pracę działu rehabilitacyjno - terapeutycznego a przez to przyczynią się do poprawy zdrowia i sprawności fizycznej Wychowanków. 

Dzięki Darczyńcom przekazane zostały meble na wyposażenie pomieszczeń ogólnodostępnych takich jak: jadalnia, szatnie Dzieci, świetlica, gabinet lekarski. Przekazane zostały także meble do Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Białce Tatrzańskiej. Doposażenie pomieszczeń usprawniło i uczyniło estetycznym i bardziej funkcjonalnym korzystanie z nich.

 Została przekazana kwota na dofinansowanie maszyny pralniczej do Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie w Białce Tatrzańskiej.

Dużą radością było dla Dzieci ogrodzenie terenu na boisko sportowe i zakup akcesorii: bramek, wózka do kredowania linii, chorągiewek narożnych .Dzięki temu plac ten stał się bezpiecznym miejscem rywalizacji sportowych i wspólnej zabawy .

            Zarząd Fundacji podjął działania w celu promocji Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie w Białce Tatrzańskiej poprzez zaprojektowanie i znalezienie sponsorów na wydruk folderów o działalności w/w placówki.

Promocja ta wpływa również do pozyskiwania środków finansowych na działalność statutową Fundacji.

 

 1. Uaktywnienie  w zakresie krajoznawstwa oraz upowszechnienie kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży.

W celu stymulacji ogólnej Dzieci niepełnosprawnych i poprawy ich zdrowia zostało podjętych wiele inicjatyw.

Dzięki dofinansowaniu Wychowankowie Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie w Białce Tatrzańskiej mogli pojechać na:

 • turnus rehabilitacyjny do Jarosławca,
 • wycieczkę do Żabna,
 • turniej piłki nożnej w Czarnej,
 • rozgrywki finałowe piłki nożnej w Toruniu

Inicjatywy te podjęte w ramach programów „Lubimy podróżować po świecie aby odkrywać piękno” oraz  „W zdrowym ciele zdrowy duch” przyczyniły się do uzyskania przez Wychowanków coraz lepszej kondycji fizycznej czego wynikiem było osiągnięcie sukcesów w  rywalizacjach sportowych (Turniej Piłki Nożnej dla Osób Niepełnosprawnych) na szczeblu krajowym  tj. I miejsca w gr. B i międzynarodowym tj. miejsce III gr. C.

Piesze wycieczki nad rzekę Białkę, na Kotelnicę, na Skałki, przyczyniły się do bezpośredniego poznania i obserwacji zachowań zwierząt oraz piękna roślin jak również poznania okolicy i jej mieszkańców. Wychowankowie mieli także okazję do powiększenia zasobów spiżarni przez zbieranie owoców przyrody. Wyprawa na Halę Gąsienicową, Czarny Staw Gąsienicowy nie była tylko podziwianiem piękna krajobrazu ale także okazją do przekraczanie własnych słabości i barier psychicznych i satysfakcją w osiągnięciu zamierzonego celu.

Zakup kolejnych rowerów sportowych był okazją do organizowania wycieczek rowerowych oraz organizacji wyścigów i zawodów rowerowych, które przyczyniły się do udoskonalenia umiejętności jazdy na rowerze.

 

 1. Integracja osób niepełnosprawnych ze środowiskiem.

W ramach ożywienia relacji osób niepełnosprawnych ze środowiskiem i środowiska z osobami niepełnosprawnymi w zakresie programu „Szczęście znajduje się w wielu miejscach” zostało zorganizowanych wiele spotkań i wyjazdów z Mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w Białce Tatrzańskiej:

 • dofinansowanie zabawy karnawałowej ;
 • dofinansowanie zabawy z okazji Dnia Dziecka i wyjazdu do Rabki;
 • dofinansowanie pikniku integracyjnego  z Gośćmi z Dani;
 • zorganizowanie występu Zespołu Pieśni i Tańca „Przygodzice”,
 • zorganizowanie spotkania z „Miss Podhala”
 • piknik z mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej w Krakowie;
 • odwiedziny rodzin Mieszkańców;
 • dofinansowanie letniego biwaku ;
 • dofinansowanie zabawy „andrzejkowej” i spotkania ze św. Mikołajem.

Dzięki staraniom Fundacji Darczyńcy: „Fabryka Cukierków Pszczółka” i Firma Cukiernicza „Solidarność” uprzyjemniła w/w spotkania słodyczami.

Wspólne wyjazdy i spotkania miały korzystny wpływ na rozwój Mieszkańców nie tylko w zakresie kondycji psychoruchowej ale w kwestii uspołecznienia. Spotkania integracyjne pozwoliły na budowanie konstruktywnych relacji z innymi, nawiązania przyjaźni, uczyły troski o siebie nawzajem, ułatwiły komunikowanie swoich potrzeb i uświadomienia sobie własnych zainteresowań.

Zakup sprzętu audiowizualnego i do muzykoterapii przyczynił się poprawy koncentracji, uwrażliwienia na bodźce słuchowe jak również zdobycia informacji

 

 1. Pomoc społeczna instytucjom i osobom w trudnej sytuacji życiowej .

 

Zarząd Fundacji przychylił się do próśb o pomoc finansową, która została przeznaczona na leczenie dzieci, rehabilitację osób niepełnosprawnych oraz na remont Świetlicy Środowiskowej dla Dzieci im. Matki Małgorzaty w Oświęcimiu.

Działania te realizowane w ramach programu „Radość człowieka z posiadania domu jest najpiękniejsza na ziemi” przyczyniły się  do poprawy stanu zdrowia jak również poprawy warunków edukacji i rekreacji dzieci z rodzin patologicznych.

 

 

 1. Organizacja prac, wystaw plastycznych i konkursów.

 „Żaden człowiek nie jest aż tak ubogi żeby nie miał czym obdarować” program ten realizowany był z udziałem Mieszkańców  Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie w Białce Tatrzańskiej. Organizowane były konkursy plastyczne, konkursy tańca i śpiewu, przedstawienia teatralne jak również programy artystyczne z okazji różnych imprez. Dzięki tym działaniom Wychowankowie mogli odkryć i wzmocnić  swoje możliwości, rozwinąć poczucie estetyki i piękna oraz potrzeby dzielenia się z innymi.

 

 

III Opis działalności gospodarczej:

 

Nie była prowadzona

 

 

IV Teksty uchwał Zarządu Fundacji:

 

W załączeniu

 

 

V Informacja o wysokości uzyskanych przychodów, z uwzględnieniem ich źródeł:

 

 • Saldo z 2008 r                                                                                          8465,90
 • Darowizny od osób fizycznych i prawnych                            15056,24
 • Wpłaty z 1% podatku                                                                       77883,21

----------------------

                                                                       Razem                                           101405,35

 

 

VI Informacja o wysokościach kwot poniesionych na:

 

 • realizacje celów statutowych                                                         90350,00
 • wydatki administracyjne                                                                      840,20

 

 

VII Dane o:

 

a) Liczbie zatrudnionych w Fundacji                          - nie dotyczy

b) łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez Fundację      - nie dotyczy

c) Wysokości wypłaconego wynagrodzenia członków organów Fundacji –

członkowie Rady Fundacji - nie pobierali wynagrodzenia

        członkowie Zarządu Fundacji -  nie pobierali wynagrodzenia

d) Wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia                             - nie udzielono

e) Udzielonych przez Fundację pożyczkach pieniężnych – nie udzielono

f) Kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku -

        Pekao S.A. oddział w Nowym Targu                7542,91

        Kasa                                                                                   3672,24

g) Wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego              nie dotyczy

h) Nabytych nieruchomości             nie dotyczy

i) Nabytych pozostałych środkach trwałych o wartości jednostkowej powyżej 5000,- zł. - nie dotyczy

j) Wartości aktywów i zobowiązań Fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych

        aktywa                11215,15         zobowiązań -    nie posiada

k) dla celów statystycznych Fundacja nie sporządzała innych sprawozdań finansowych

 

 

VIII Dane o działalności zleconej Fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe                    nie prowadzono

 

 

IX Informacje o rozliczeniach Fundacji z tytułu zobowiązań podatkowych, a także o składanych deklaracjach podatkowych

Fundacja nie posiada zaległych zobowiązań podatkowych oraz innych obciążeń publiczno-prawnych i była zwolniona z comiesięcznego składania deklaracji podatku dochodowego od osób prawnych CIT-2. Składała deklarację CIT-8.

 

 

X Sprawozdanie zostało udostępnione do publicznej wiadomości na stronie internetowej Fundacji www.fundacjamm.com.pl

 

 

XI W 2009 roku nie były przeprowadzone w Fundacji kontrole.

 

 

                                                                                                                                      Zarząd

 

 

 

Białka Tatrzańska, dnia 22.01.2010 rok.