Fundacja
im. Matki Małgorzaty Szewczyk

Białka Tatrzańska
  18 265 41 24

  Fundacja im. Matki Małgorzaty Szewczyk - Program Fundacji 2012


 

PROGRAMY NA 2012 ROK

 

Tworzymy dom bez barier

Celem programu jest poprawa jakości życia, wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa, wzajemnej pomocy i troski o swój dom Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie w Białce Tatrzańskiej.

 

Cel realizowany będzie przez:

-    pomoc w urządzaniu pomieszczeń,

-    zagospodarowanie terenu,

-        zakup sprzętu,

-       organizowanie konferencji, prelekcji,

-       wspieranie w organizacji imprez okolicznościowych.

   

POZNAJ SWÓJ TALENT

Wykorzystując sztukę jako narzędzie do kształtowania świadomości kulturowej osób niepełnosprawnych intelektualnie i starając się o twórczy rozwój program ma na celu stymulowanie osoby w sferze emocjonalnej, poznawczej, kulturowej, interpersonalnej, odkrywanie i rozwijanie uzdolnień twórczych; kształtowanie wrażliwości estetycznej i słuchowej

 

Realizowany będzie przez:

-    organizowanie różnorodnych konkursów na terenie domu,

-          organizowanie i dofinansowanie wyjazdów na wystawy i programy artystyczne,

-          organizowanie gier i zabaw edukacyjnych,      

-          organizowanie warsztatów tanecznych, muzycznych, plastycznych, fotograficznych, teatralnych.

  

Wspólne działania szansą poznania możliwości i ograniczeń

 

Program sprzyja tworzeniu pozytywnych relacji społecznych, poczucia akceptacji, tolerancji, wrażliwości; prowadzi do rozwoju poczucia piękna i kształtuje pozytywne uczucia. Wspólne zajęcia sportowe będą okazją do rywalizacji, mobilizacją do wysiłku, do poprawy kondycji fizycznej oraz integracji. Podejmowane działania przyczynią się do poznania i akceptowania własnych możliwości i deficytów.

 

Program będzie realizowany przez:

-     organizowanie pieszych i rowerowych wycieczek, wyjazdów i zajęć w plenerze,

-     dofinansowanie wyjazdów krajoznawczych.

-     organizowanie i dofinansowanie zawodów sportowych,

-     zakup sprzętu sportowego,

-     organizowanie i dofinansowanie konkursów sprawnościowych.

 

Czuwać, troszczyć się o każde dobro człowieka.

 

Celem programu jest wsparcie osób potrzebujących szczególnie w zakresie poprawy zdrowia, rehabilitacji, edukacji oraz pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej

Realizowany będzie przez:

-     wspieranie osób i instytucji będących w potrzebie lub trudnej sytuacji   losowej,

-     dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych.