Fundacja
im. Matki Małgorzaty Szewczyk

Białka Tatrzańska
  18 265 41 24

  Fundacja im. Matki Małgorzaty Szewczyk - Sprawozdania 2014

SPRAWOZDANIE

Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI IM MATKI MAŁGORZATY SZEWCZYK

ZA OKRES OD 01.01.- 31.12.2014 R.

I.  Dane organizacji

Fundacja im Matki Małgorzaty Szewczyk

ul. Środkowa 186

34 – 405 Białka Tatrzańska

tel. 18 2654124,

e-mail: fundacjamm@poczta.onet.pl

data rejestracji fundacji:           29 czerwiec 2006 roku.

Numer KRS:                           0000259613

Regon:                                     120288525

Rada Fundacji:

Małgorzata Naglik

Magdalena Żuchowicz

Małgorzata Najman

Zarząd Fundacji:

Prezes Janina Lechowicz

Izabela Pierzchała

Iwona Wojtyłko

Bernarda Ożóg

Statutowe cele fundacji

Zgodnie z § 5 statutu Fundacji jej celami są działania w zakresie:

 • nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
 • ochrony i promocji zdrowia,
 • upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
 • krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,
 • działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • pomocy społecznej, w tym pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych osób,
 • działalności charytatywnej,
 • działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
 • promocji i organizacji wolontariatu.

II.  Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych, a także opis głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o skutkach finansowych.

Fundacja w okresie od 01.01 – 31.12.2014 roku prowadziła następującą działalność:

Podjęte programy w 2014 roku mają na celu szeroko rozumiane działania na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych oraz osób będących w trudnej sytuacji życiowej. Dają możliwość osobom niepełnosprawnym podejmowanie rehabilitacji, zdobywanie sprawności artystycznych i sportowych. W założeniu zakładają zdobywanie integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem ze szczególnym uwzględnieniem osób mieszkających w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w Białce Tatrzańskiej.

 1. Wspieranie działań statutowych Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Serafitek w Białce Tatrzańskiej w zakresie rehabilitacji.
Zarząd Fundacji realizując program: „Rehabilitacja drogą do sprawności” miał na uwadze konieczność nieustannej rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnych w Białce Tatrzańskiej poprzez usprawnianie, przezwyciężanie barier, wspieranie aktywności.
 Dofinansował:
 • udział 29 osób w turnusie rehabilitacyjnym w Sianożętach „Muszelka”;
 • zajęcia z hipoterapii przez cały rok;
 1. Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży.

W ramach programu „Zaprzyjaźniam się ze sportem” i podjęcia hasła „Zacznij zaraz, nie zwlekaj” został sfinansowany dla Mieszkańców DPS w Białce Tatrzańskiej udział w:

 • Turnieju Piłki Nożnej SENI CUP w Czernej koło Dębicy;
 • Turnieju Tenisa Stołowego w Krakowie;

Działania te stały się motywacją do podejmowania wysiłku i wiary w swoje możliwości, smakowania poczucia sukcesu, poznania własnych predyspozycji, radości z bycia razem oraz wzajemnej akceptacji. Zdobycie pucharów było dodatkowym impulsem do dalszych ćwiczeń usprawniających

Zakup i montaż zestawu do piłki siatkowej dla Wychowanków z Białki Tatrzańskiej był możliwy do zrealizowania dzięki podjętemu programowi „Dobro jest tym, co tworzymy razem”

 1. Rozwijanie kontaktów ze środowiskiem oraz kształtowanie różnych form współpracy.

Wspomaganie rozwoju osobowości i aktywizacji zostało zrealizowane w ramach programu „Dobro jest tym, co tworzymy razem” poprzez:

 • finansowanie wyjazdów 5 Wychowanków DPS z Białki Tatrzańskiej na Warsztaty Terapii Zajęciowej do Odrowąża;
 • sfinansowanie pobytu 7 podopiecznych DPS z Białki Tatrzańskiej w Ośrodku Rekreacyjno-Wypoczynkowym „Totus Tuus” w Zembrzycach przez okres 7 dni.

Sfinansowanie wycieczki krajoznawczej do Olsztyna i Częstochowy połączonej pobytem w Muzeum Zapałek w Częstochowie zostało zrealizowanie w ramach programu „Żyję życiem mojej małej ojczyzny”.

Podjęte działania umożliwiły osobom niepełnosprawnym zapoznanie się z tradycjami i wartościami kulturowymi. Przyczyniły się do kształtowania postaw komunikacji, budowania relacji łączących niepełnosprawnych z osobami odwiedzanych miejscowości.

Wyjazdy te były połączone z różnymi imprezami i atrakcjami, które stworzyły możliwość uczestnictwa niepełnosprawnych w życiu regionu, wspieranie rozwoju osobowości, przygotowanie do aktywnej obecności w społeczeństwie.

 1. Działalność charytatywna w duchu bł. Małgorzaty Szewczyk i pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej.

W ramach programów „Dobro jest tym, co tworzymy razem” oraz „Żyję życiem mojej małej ojczyzny”, których celem było nabywania i rozwijania umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania, zapoznanie się z osobami, tradycjami i wartościami kulturowymi oraz pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej Zarząd Fundacji podejmował konkretne działania:

 • została udzielona pomoc finansowa osobom fizycznym będącym w trudnej sytuacji materialnej na leczenie i zakup leków dla niepełnosprawnych dzieci;
 • dla 25 osób ze Świetlicy Środowiskowej dla Dzieci im. Matki Małgorzaty z Oświęcimia został dofinansowany wakacyjny wyjazd do Węgierskiej Górki;
 • przekazano środki na zorganizowanie imprezy z okazji Dnia Dziecka, zakup paczek z okazji św. Mikołaja oraz prezentów pod choinkę dla Wychowanków DPS w Białce Tatrzańskiej;

Dzięki powyższemu wsparciu rodziny borykające się z trudną sytuacją materialną miały możliwość zakupu niezbędnych leków i podjęcia rehabilitacji. Wakacyjny wyjazd umożliwił dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych spędzić kilka dni poza domem, odpocząć, nabrać sił, poznać kulturę i tradycje tego regionu Polski oraz spędzić aktywnie wolny czas.

III.  Opis działalności gospodarczej:

Nie była prowadzona

IV.  Teksty uchwał Zarządu Fundacji:

W załączeniu

V.  Informacja o wysokości uzyskanych przychodów, z uwzględnieniem ich źródeł:

 • Saldo z 2013 r                                                                   20429,71
 • Darowizny od osób fizycznych i prawnych                 17350,84
 • Wpłaty z 1% podatku                                                       45106,61

----------------------

                                                     Razem                             82887,16

VI.  Informacja o wysokościach kwot poniesionych na:

 • realizacje celów statutowych                                             48616,35
 • wydatki administracyjne                                                        803,89

-----------------------------------------

Razem koszty działalności                                                       49420,24

VII.  Dane o:

a) Liczbie zatrudnionych w Fundacji                      - nie dotyczy

b) łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez Fundację        - nie dotyczy

c) Wysokości wypłaconego wynagrodzenia członków organów Fundacji –

członkowie Rady Fundacji - nie pobierali wynagrodzenia

      członkowie Zarządu Fundacji -  nie pobierali wynagrodzenia

d) Wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia             - nie udzielono

e) Udzielonych przez Fundację pożyczkach pieniężnych – nie udzielono

f) Kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku -

      Pekao S.A. oddział w Nowym Targu              33040,87

      Kasa                                                                               426,05

g) Wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego       nie dotyczy

h) Nabytych nieruchomości            nie dotyczy

i) Nabytych pozostałych środkach trwałych o wartości jednostkowej powyżej 5000,- zł. - nie dotyczy

j) Wartości aktywów i zobowiązań Fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych

      aktywa             33466,92         zobowiązań -   nie posiada

k) dla celów statystycznych Fundacja nie sporządzała innych sprawozdań finansowych.

VIII.  Dane o działalności zleconej Fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe               

nie prowadzono

IX.  Informacje o rozliczeniach Fundacji z tytułu zobowiązań podatkowych, a także o składanych deklaracjach podatkowych          

Fundacja nie posiada zaległych zobowiązań podatkowych oraz innych obciążeń publiczno-prawnych i była zwolniona z comiesięcznego składania deklaracji podatku dochodowego od osób prawnych CIT-2. Składała deklarację CIT-8.

X.  Sprawozdanie zostało udostępnione do publicznej wiadomości na stronie internetowej Fundacji

www.fundacjamm.com.pl

XI. W 2014 roku nie były przeprowadzone w Fundacji kontrole.

                                                                                                    Zarząd Fundacji

 

Białka Tatrzańska, dnia 13.02.2015 rok.