Fundacja
im. Matki Małgorzaty Szewczyk

Białka Tatrzańska
  18 265 41 24

  Fundacja im. Matki Małgorzaty Szewczyk - Sprawozdania 2013

SPRAWOZDANIE

Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI IM MATKI MAŁGORZATY SZEWCZYK

ZA OKRES OD 01.01.- 31.12. ZA ROK 2013

 

 

I. Dane organizacji

Fundacja im Matki Małgorzaty Szewczyk

ul. Środkowa 186

34 – 405 Białka Tatrzańska

tel. 2654124,
e-mail: fundacjamm@poczta.onet.pl

 

data rejestracji fundacji:      29 czerwiec 2006  roku.

Numer KRS:                           0000259613

Regon:                                               120288525

 

 

 

Rada Fundacji:

Małgorzata Naglik

Magdalena Żuchowicz

Małgorzata Najman

 

Zarząd Fundacji:

Prezes Janina Lechowicz

Izabela Pierzchała

Iwona Wojtyłko

Bernarda Ożóg

 

Statutowe cele fundacji

Zgodnie z § 5 statutu Fundacji jej celami są działania w zakresie:

 • nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
 • ochrony i promocji zdrowia,
 • upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
 • krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,
 • działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • pomocy społecznej, w tym pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych osób,
 • działalności charytatywnej,
 • działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
 • promocji i organizacji wolontariatu.

 

 

II. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych, a także opis głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o skutkach finansowych.

 

 

Fundacja w okresie od 01.01 – 31.12.2013 roku prowadziła następującą działalność:

 

 1. Usprawnienie funkcjonowania osoby niepełnosprawnej w zakresie rozwoju intelektualnego, kulturowego i emocjonalnego.

Podejmowane działania Fundacji są skierowane przede wszystkim do osób niepełnosprawnych mieszkających w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w Białce Tatrzańskiej. Zarząd Fundacji realizując program: „Tworzenie warunków rehabilitacji” sfinansował zakup dwóch projektorów solarnych z tarczami do sali doświadczeń świata, które pozwolą stymulować rozwój zmysłów. Stworzą możliwość odbierania nowych bodźców, wzbogacania nowych doświadczeń, oraz miłe spędzenie czasu w atmosferze relaksu i pełnej akceptacji przez osoby z niepełnosprawnością.

W ramach programuDostęp do imprez turystyczno-kulturalno-sportowych” zostały sfinansowane wycieczki krajoznawcze, których celem było zapoznanie się z atrakcjami turystycznymi i krajoznawczymi regionu i rozbudzenie zainteresowań poznawczych. Ponadto sfinansowano zakup paliwa i artykułów spożywczych na piknik oraz ognisko w plenerze.

 

 1. Pomoc w wyposażeniu sal fizjoterapeutycznych i boiska sportowego.

Zarząd Fundacji podejmował działania zmierzające do poszerzenia zakresu fizjoterapii w Domu Pomocy Społecznej w Białce Tatrzańskiej celem szybszego osiągnięcia sprawności psycho-fizycznej mieszkańców.

W ramach programu ”Tworzenie warunków rehabilitacji” przekazał środki na zakup doposażenia sali rehabilitacyjnej w aparat do elektroterapii wzbogacony o funkcję sonoterapii (ultradźwięki), terapii skojarzeniowej oraz elektrofonoforezy. Aparat ten wzbogacił i rozszerzył możliwości terapeutyczne.

Podejmując realizacje programu „Niepełnosprawni w działaniu” Fundacja dofinansowała zakup i wykonanie systemu zraszaczy ogrodowych do nawilżania masy trawnikowej boiska sportowego. Urządzenie pozwoli utrzymać we właściwej kondycji nawierzchnię boiska.

 

 1. Uaktywnienie w zakresie krajoznawstwa oraz upowszechnienie kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży.

 

W ramach działań sportowo-rekreacyjnych i zgodnie z programem „Tworzenie warunków rehabilitacji” oraz Dostęp do imprez turystyczno-kulturalno-sportowych” Zarząd Fundacji poprzez swoje działania sfinansował: udział drużyny piłkarskiej z Domu Pomocy Społecznej w Białce Tatrzańskiej w Międzynarodowym Turnieju Piłki Nożnej „Seni Cup 2013” w Czarnej a także uczestnictwa zespołu chłopców w Mikołajkowym Turnieju Tenisa Stołowego w Krakowie. Udział w imprezach sportowych dostarczył uczestnikom odprężenia psychicznego, dobrego samopoczucia, przyczynił się do rozwoju sprawności fizycznej oraz kształtowania umiejętności pozytywnej rywalizacji. Ponadto sfinansowano zakup butów sportowych, paletek, piłeczek i pokrowców do tenisa stołowego.

 

Fundacja dofinansowała zajęcia z hipoterapii. Rehabilitacja miała na celu zaktywizowanie całego organizmu (poprawa pracy narządów wewnętrznych, dotlenienia) normalizowanie napięcia mięśni, zapobieganie przykurczom, poprawę równowagi, poczucia rytmu, redukowanie skutków zaburzeń emocjonalnych. Zajęcia dostarczyły dodatkowych wrażeń przez kontakt z naturą (żywym zwierzęciem).

 

Kolejny raz Fundacja dofinansowała wyjazd i udział wychowanków Domu Pomocy Społecznej w Białce Tatrzańskiej w turnusie rehabilitacyjnym w Jarosławcu (28 osób). Pobyt na turnusie rehabilitacyjnym stworzył uczestnikom możliwość udziału w zabiegach leczniczo-usprawniających a także przyczynił się do poprawy stanu zdrowia, samopoczucia i sprawności fizycznej. Umożliwił wypoczynek fizyczny i psychiczny, przyczynił się do rozwoju zaradności osobistej i umiejętności samoobsługowych a także współdziałania w grupie.

 

 1. Integracja osób niepełnosprawnych ze środowiskiem.

W celu umożliwienia niepełnosprawnym szerszego kontaktu społecznego oraz stworzenia w naturalnym środowisku warunków do rozwoju, nauki , pracy i spędzenia wolnego czasu Fundacja poprzez programy umożliwiła mieszkańcom Domu Pomocy Społecznej w Białce Tatrzańskiej wyjazdy do zaprzyjaźnionych Rodzin.

Inną formą realizacji celu, było dofinansowanie zakupu upominków Mikołajowych, bożonarodzeniowych oraz zorganizowania Dnia Dziecka i zabawy noworocznej. Podjęte działania przyczyniły się do zaspakajania potrzeby kontaktów międzyludzkich, wdrożenie do wspólnego i aktywnego uczestnictwa w zabawie i wzmocnienia więzi emocjonalnych. Podjęte działania były rodzajem terapii (taniec, muzykę, wspólne spożywanie posiłku).

 

 1. Pomoc społeczna instytucjom i osobom w trudnej sytuacji życiowej .

 

W ramach programu „Czuwać, troszczyć się o każde dobro człowieka” Fundacja udzieliła pomocy finansowej Rodzinom wychowującym dzieci niepełnosprawne a pozostające w trudnej sytuacji losowej. Wsparcie dotyczyło leczenia, rehabilitacji i zakupu leków. Pomoc przyczyniła się do poprawy stanu zdrowia i warunków bytowych.

 

III Opis działalności gospodarczej:

 

Nie była prowadzona

 

IV Teksty uchwał Zarządu Fundacji:

 

W załączeniu

 

V Informacja o wysokości uzyskanych przychodów, z uwzględnieniem ich źródeł:

 

 • Saldo z 2012 r                                                                                        24533,36
 • Darowizny od osób fizycznych i prawnych                            19041,33
 • Wpłaty z 1% podatku                                                                       43094,98

----------------------

                                                                       Razem                                             86669,67

 

VI Informacja o wysokościach kwot poniesionych na:

 

 • realizacje celów statutowych                                                         65428,00
 • wydatki administracyjne                                                                      811,96

-----------------------------------------

Razem koszty działalności                                                                       66239,96

 

VII Dane o:

 

a) Liczbie zatrudnionych w Fundacji                           - nie dotyczy

b) łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez Fundację      - nie dotyczy

c) Wysokości wypłaconego wynagrodzenia członków organów Fundacji –

członkowie Rady Fundacji - nie pobierali wynagrodzenia

        członkowie Zarządu Fundacji -  nie pobierali wynagrodzenia

d) Wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia                             - nie udzielono

e) Udzielonych przez Fundację pożyczkach pieniężnych – nie udzielono

f) Kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku -

        Pekao S.A. oddział w Nowym Targu                  19541,67

        Kasa                                                                                         888,04

g) Wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego              nie dotyczy

h) Nabytych nieruchomości             nie dotyczy

i) Nabytych pozostałych środkach trwałych o wartości jednostkowej powyżej 5000,- zł. - nie dotyczy

j) Wartości aktywów i zobowiązań Fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych

        aktywa                20429,71         zobowiązań -    nie posiada

k) dla celów statystycznych Fundacja nie sporządzała innych sprawozdań finansowych

 

VIII Dane o działalności zleconej Fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe                    nie prowadzono

 

IX Informacje o rozliczeniach Fundacji z tytułu zobowiązań podatkowych, a także o składanych deklaracjach podatkowych

Fundacja nie posiada zaległych zobowiązań podatkowych oraz innych obciążeń publiczno-prawnych i była zwolniona z comiesięcznego składania deklaracji podatku dochodowego od osób prawnych CIT-2. Składała deklarację CIT-8.

 

X Sprawozdanie zostało udostępnione do publicznej wiadomości na stronie internetowej Fundacji www.fundacjamm.com.pl

 

XI W 2013 roku nie były przeprowadzone w Fundacji kontrole.

 

 

                                                                                                                                      Zarząd

 

 

 

 

Białka Tatrzańska, dnia 08.02.2014 rok.