Fundacja
im. Matki Małgorzaty Szewczyk

Białka Tatrzańska
  18 265 41 24

SPRAWOZDANIE

Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI IM MATKI MAŁGORZATY SZEWCZYK

ZA OKRES OD 01.01.- 31.12. ZA ROK 2010

 

I. Dane organizacji

Fundacja im Matki Małgorzaty Szewczyk

ul. Środkowa 186

34 – 405 Białka Tatrzańska

tel. 2654124,
e-mail: fundacjamm@poczta.onet.pl

 

data rejestracji fundacji:      29 czerwiec 2006  roku.

Numer KRS:                           0000259613

Regon:                                               120288525

 

 

 

Rada Fundacji:

Małgorzata Naglik

Magdalena Żuchowicz

Małgorzata Najman

 

Zarząd Fundacji:

Prezes Janina Lechowicz

Izabela Pierzchała

Iwona Wojtyłko

Bernarda Ożóg

 

Statutowe cele fundacji

Zgodnie z § 5 statutu Fundacji jej celami są działania w zakresie:

 • nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
 • ochrony i promocji zdrowia,
 • upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
 • krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,
 • działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • pomocy społecznej, w tym pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych osób,
 • działalności charytatywnej,
 • działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
 • promocji i organizacji wolontariatu.

 

 

II. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych, a także opis głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o skutkach finansowych.

 

 

Fundacja w okresie od 01.01 – 31.12.2010 roku prowadziła następującą działalność:

 

 1. Pomoc w wyposażeniu sal fizjoterapeutycznych, boiska sportowego i  pomieszczeń ogólnodostępnych.

Dzięki uzyskanym środkom w roku 2010 Fundacja mogła wspomóc Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie w Białce Tatrzańskiej w wyposażeniu jadalni, klatek schodowych, kuchni, sal służących do fizjoterapii i rekreacji, pomieszczeń oddziału grupy 6 /dzieci leżących/. Działania te prowadzone były w ramach programu „Radość człowieka z posiadania domu jest najpiękniejsza na ziemi”.

W celu usprawnienia Wychowanków Fundacja przekazała środki na zakup urządzeń fizjoterapeutycznych: Ugul wraz z oprzyrządowaniem, stolik pod Laser, Fotel do ćwiczeń stawu kolanowego FRT, Tablicę do ćwiczeń dłoni z oporem TB/O oraz Balkonik rehabilitacyjny bez kółek, które w dużej mierze usprawnią pracę działu rehabilitacyjno - terapeutycznego a przez to przyczynią się do poprawy zdrowia i sprawności fizycznej Wychowanków. 

Ponadto zostały zakupione: pralka automatyczna, żelazko parowe, krajalnica do chleba, młynek do odpadów organicznych EVO, moskitiery do jadalni, drabiny gospodarcze i maty antypoślizgowe na klatki schodowe.

Aby plac boiska sportowego stał się bardziej funkcjonalnym miejscem rywalizacji sportowych i wspólnej zabawy dofinansowano prace związane z wyrównaniem terenu na wykonanie murawy.

Dzięki Dobrodziejom z Firmy BRW Sp. z o.o. z Mielca Zarząd Fundacji przekazał meble na doposażenie pomieszczeń administracyjno-biurowych, gabinetu lekarskiego i jadalni.

           

 

 1. Uaktywnienie w zakresie krajoznawstwa oraz upowszechnienie kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży.

W ramach programu „Zostań Olimpijczykiem” chłopców, którzy wytrwale trenowali grę w piłkę nożną Fundacja zgłosiła i zorganizowała wyjazd do Czarnej na Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej „Seni Cup 2010”. Udział w zawodach dał chłopcom możliwość wypróbowania swoich umiejętności piłkarskich, spotkania z innymi drużynami, rozmowy, wspólnej zabawy i wiele satysfakcji. Radością było zdobycie medali oraz pucharu za pełen zaangażowania udział. Dzięki staraniom członków Zarządów drużyna piłkarska otrzymała nowe stroje sportowe.

Program „Świat istnieje po to aby każda osoba mogła się ukształtować” dał możliwość dofinansowania Wychowankom Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie w Białce Tatrzańskiej wyjazdu na turnus rehabilitacyjny do Jarosławca.

Zostały dofinansowane zajęcia z hipoterapii w Stadninie Koni w Toporzyskach, które Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie w Białce Tatrzańskiej realizował dla Wychowanków. Zajęcia te były nie tylko radością i rekompensowaniem ich choroby, ale także korzystnym usprawnieniem psychiki i organów tak wewnętrznych jak i zewnętrznych ciała. Na koniec zajęć Stadnina zorganizowała piknik integracyjny na którym dzieci niepełnosprawne z różnych Ośrodków miały możliwość wspólnej zabawy i sportowej rywalizacji.

Aby zaznajomić osoby niepełnosprawne z prawami przyrody i uwrażliwić ich na jej ochronę organizowane były piesze wycieczki do Bukowiny Tatrzańskiej, na Skałki, na Kotelnicę, do Czarnej Góry, nad rzekę Białkę. Aby chłopcy poznali inne regiony zorganizowane były wyjazdy na Podlesie Dębowe, do Kamesznicy, Milówki, Nowego Sącza, Żywca, Lachowic, Marcówki i Białki koło Makowa Podhalańskiego.

 

 1. Integracja osób niepełnosprawnych ze środowiskiem.

W celu zintegrowania osób niepełnosprawnych ze środowiskiem i środowiska z osobami niepełnosprawnymi w ramach programu „Przyszłość należy do tych, którzy wierzą w piękno własnych marzeń” zostało zorganizowanych wiele spotkań i wyjazdów z Mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w Białce Tatrzańskiej:

 • wspólne spotkanie w Białce Tatrzańskiej z Zespołem Pieśni i Tańca „Przygodzice”,
 • pokrycie kosztów organizacji Dnia Dziecka,
 • zorganizowanie ogniska dla Wychowanków,
 • dofinansowanie zabawy andrzejkowej,
 • zakup produktów i przygotowanie paczek mikołajkowych i świątecznych,
 • dofinansowanie wyjazdu na wystawę szopek bożonarodzeniowych do Krakowa,
 • organizowanie wyjazdów do rodzin Mieszkańców,
 • zorganizowanie wyjazdu na Turniej Piłki Nożnej Mieszkańców DPS-ów do Krakowa,
 • wyjazd na turniej tenisa stołowego do Krakowa.

 

      Dzięki staraniom Fundacji Firma Cukiernicza „Solidarność” uprzyjemniła w/w spotkania słodyczami.

Wspólne wyjazdy i spotkania miały korzystny wpływ na rozwój Mieszkańców nie tylko w zakresie kondycji psychoruchowej i uspołecznienia. Spotkania integracyjne pozwoliły na budowanie konstruktywnych relacji z innymi, nawiązania przyjaźni, uczyły troski o siebie nawzajem, ułatwiły komunikowanie swoich potrzeb i uświadomienia własnych zainteresowań.

 

 1. Pomoc społeczna instytucjom i osobom w trudnej sytuacji życiowej .

 

W ramach programu „Radość człowieka z posiadania domu jest najpiękniejsza na ziemi” realizowane niżej działania przyczyniły się do poprawy stanu zdrowia jak również poprawy warunków edukacji i rekreacji dzieci z rodzin patologicznych.

Zarząd Fundacji przychylił się do próśb Rodzin wychowujących dzieci niepełnosprawne a pozostających w trudnej sytuacji finansowej. Pomoc dotyczyła leczenia, rehabilitacji i zakupu leków. Dofinansowano działalność Świetlicy Środowiskowej im. Matki Małgorzaty w Oświęcimiu dla dzieci z rodzin patologicznych i niewydolnych wychowawczo.

Dofinansowano także zakup pomocy do zajęć terapeutycznych organizowanych w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w Białce Tatrzańskiej.

 

III Opis działalności gospodarczej:

 

Nie była prowadzona

 

IV Teksty uchwał Zarządu Fundacji:

 

W załączeniu

 

V Informacja o wysokości uzyskanych przychodów, z uwzględnieniem ich źródeł:

 

 • Saldo z 2009 r                                                                                        11215,15
 • Darowizny od osób fizycznych i prawnych                            27732,62
 • Wpłaty z 1% podatku                                                                       40871,90

----------------------

                                                                       Razem                                             79819,67

VI Informacja o wysokościach kwot poniesionych na:

 

 • realizacje celów statutowych                                                         53518,00
 • wydatki administracyjne                                                                    1660,85

 

VII Dane o:

 

a) Liczbie zatrudnionych w Fundacji                          - nie dotyczy

b) łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez Fundację      - nie dotyczy

c) Wysokości wypłaconego wynagrodzenia członków organów Fundacji –

członkowie Rady Fundacji - nie pobierali wynagrodzenia

        członkowie Zarządu Fundacji -  nie pobierali wynagrodzenia

d) Wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia                             - nie udzielono

e) Udzielonych przez Fundację pożyczkach pieniężnych – nie udzielono

f) Kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku -

        Pekao S.A. oddział w Nowym Targu                22094,56

        Kasa                                                                                     3546,26

g) Wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego              nie dotyczy

h) Nabytych nieruchomości             nie dotyczy

i) Nabytych pozostałych środkach trwałych o wartości jednostkowej powyżej 5000,- zł. - nie dotyczy

j) Wartości aktywów i zobowiązań Fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych

        aktywa                25640,82         zobowiązań -    nie posiada

k) dla celów statystycznych Fundacja nie sporządzała innych sprawozdań finansowych

 

VIII Dane o działalności zleconej Fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe                    nie prowadzono

 

IX Informacje o rozliczeniach Fundacji z tytułu zobowiązań podatkowych, a także o składanych deklaracjach podatkowych

Fundacja nie posiada zaległych zobowiązań podatkowych oraz innych obciążeń publiczno-prawnych i była zwolniona z comiesięcznego składania deklaracji podatku dochodowego od osób prawnych CIT-2. Składała deklarację CIT-8.

 

X Sprawozdanie zostało udostępnione do publicznej wiadomości na stronie internetowej Fundacji www.fundacjamm.com.pl

 

XI W 2010 roku nie były przeprowadzone w Fundacji kontrole.

 

 

                                                                                                                                      Zarząd

 

 

 

 

 

Białka Tatrzańska, dnia 04.02.2011 rok.