Fundacja
im. Matki Małgorzaty Szewczyk

Białka Tatrzańska
  18 265 41 24

Sprawozdanie za 2012

SPRAWOZDANIE

Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI IM MATKI MAŁGORZATY SZEWCZYK

ZA OKRES OD 01.01.- 31.12. ZA ROK 2012

 

 

I. Dane organizacji

Fundacja im Matki Małgorzaty Szewczyk

ul. Środkowa 186

34 – 405 Białka Tatrzańska

tel. 2654124,
e-mail: fundacjamm@poczta.onet.pl

 

data rejestracji fundacji:      29 czerwiec 2006  roku.

Numer KRS:                           0000259613

Regon:                                               120288525

 

 

 

Rada Fundacji:

Małgorzata Naglik

Magdalena Żuchowicz

Małgorzata Najman

 

Zarząd Fundacji:

Prezes Janina Lechowicz

Izabela Pierzchała

Iwona Wojtyłko

Bernarda Ożóg

 

Statutowe cele fundacji

Zgodnie z § 5 statutu Fundacji jej celami są działania w zakresie:

 • nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
 • ochrony i promocji zdrowia,
 • upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
 • krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,
 • działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • pomocy społecznej, w tym pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych osób,
 • działalności charytatywnej,
 • działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
 • promocji i organizacji wolontariatu.

 

 

II. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych, a także opis głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o skutkach finansowych.

 

 

Fundacja w okresie od 01.01 – 31.12.2012 roku prowadziła następującą działalność:

 

 1. Usprawnienie funkcjonowania osoby niepełnosprawnej w zakresie rozwoju intelektualnego, kulturowego i emocjonalnego.

Priorytetem Fundacji jest wszechstronny rozwój osób niepełnosprawnych szczególnie mieszkających w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w Białce Tatrzańskiej. Mając to na uwadze Zarząd Fundacji realizując programy „Poznaj swój talent” oraz „Wspólne działania szansą poznania możliwości i ograniczeń” włączył się w:

 • organizację wyjazdu Chłopców niepełnosprawnych do Bielska Białej na Wystawę zbiorów z prywatnej biblioteki bł. Jana Pawła II;
 • zorganizowanie i sfinansowanie wycieczki krajoznawczej do Zaboru w woj. lubuskim. Wyjazd był związany z poznaniem innych regionów naszej Ojczyzny, odwiedzeniem zespołu pałacowo-ogrodowego w Zaborzu, grzybobraniem, piknikiem;
 • kilkukrotne zorganizowanie i sfinansowanie ognisk integracyjnych, które były połączone z obchodami dnia imienin kilku Chłopców.

 

Wszystkie podjęte inicjatywy przyczyniły się do :

 • zacieśnienia więzi interpersonalnych;
 • poznania nowych regionów historycznych Ojczyzny;
 • bezpośredniego zetknięcia się z twórczą myślą Wielkiego z Rodu Polaków;
 • wykazania się niepowtarzalną pomysłowością.

 

 1. Pomoc w wyposażeniu sal fizjoterapeutycznych i boiska sportowego.

Celem poprawy zdrowia i lepszego wyposażenia działu fizjoterapii Zarząd Fundacji przekazał środki na zakup:

 • aplikatora do pola magnetycznego wraz ze stolikiem;
 • wanny do masażu wirowego kończyn dolnych "PIZARRO";
 • koncentratora tlenowego z wyposażeniem;
 • trybun dla kibiców i kabin dla zawodników rezerwowych wraz z montażem.

 

Wymieniona aparatura da możliwość większej ilości zabiegów i efektywniejszego leczenia.

Powyższe działania podjęte były w ramach realizacji programu „Tworzymy dom bez barier”.

 

 1. Uaktywnienie w zakresie krajoznawstwa oraz upowszechnienie kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży.

 

W trosce o podtrzymanie kondycji psychofizycznej osób niepełnosprawnych Fundacja poprzez swoje działania włączyła się w sfinansowanie:

 • udział w Międzynarodowym Turnieju Piłki Nożnej „Seni Cup 2012”;
 • uczestnictwa w Mikołajkowym Turnieju Tenisa Stołowego;
 • wyjazdu na rozgrywki Piłki Nożnej do Krakowa.

 

Celem identyfikacji drużynowej uczestnicy rozgrywek i zajęć zostali wyposażeni w odpowiedni, profesjonalny strój sportowy oraz w niezbędne akcesoria.

Rozgrywki były okazja do wypróbowania swoich umiejętności piłkarskich oraz uczenia się zdrowej rywalizacji. Było to wspaniałą okazją do integracji i podtrzymywania znajomości z członkami innych drużyn.

Ponadto Fundacja sfinansowała zajęcia z hipoterapii oraz udzieliła wsparcia finansowego na wyjazd na turnus rehabilitacyjny Dzieci Niepełnosprawnych z Domu Pomocy Społecznej w Białce do Jarosławca. Wyjazdy te nie ograniczyły się tylko do korzystania z zabiegów rehabilitacyjnych, ale dały możliwość spotkania z morzem, udziału w spotkaniach integracyjnych oraz nawiązania nowych przyjaźni.

 

Udzielana pomoc była realizowana w ramach programów „Wspólne działania szansą poznania możliwości i ograniczeń” oraz „Czuwać, troszczyć się o każde dobro człowieka”.

 

 1. Integracja osób niepełnosprawnych ze środowiskiem.

Jednym z ważniejszych elementów życia w społeczeństwie jest budowanie dobrych relacji i podejmowanie wspólnych działań. Programy „Wspólne działania szansą poznania możliwości i ograniczeń” oraz „Czuwać, troszczyć się o każde dobro człowieka” pozwoliły na zorganizowanie zabawy andrzejkowej oraz wyjazdów integracyjnych do:

 • Rodzin Mieszkańców;
 • Odwiedzin chorego kolegi;
 • Zaprzyjaźnionych Rodzin;
 • Izby Pamięci Patronki Fundacji.

 

 

Spotkania przyczyniły się do umocnienia przyjaźni, dały możliwość przebywania w rodzinie, otwarcia na nowe znajomości, uwrażliwiły na cierpienie osoby bliskiej. Chłopcy niepełnosprawni z Domu Pomocy poprzez kontakt z innym środowiskiem mieli możliwość doświadczenia życzliwości, akceptacji i przełamywania barier.

 

 

 1. Pomoc społeczna instytucjom i osobom w trudnej sytuacji życiowej .

 

W ramach programu „Czuwać, troszczyć się o każde dobro człowieka” Fundacja udzieliła pomocy finansowej Rodzinom wychowującym dzieci niepełnosprawne a pozostających w trudnej sytuacji losowej na poprawę stanu zdrowia, warunków bytowych. Wsparcie dotyczyło leczenia, rehabilitacji i zakupu leków.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia przekazano fundusze na zakup paczek dla mieszkańców DPS w Białce Tatrzańskiej.

 

III Opis działalności gospodarczej:

 

Nie była prowadzona

 

IV Teksty uchwał Zarządu Fundacji:

 

W załączeniu

 

V Informacja o wysokości uzyskanych przychodów, z uwzględnieniem ich źródeł:

 

 • Saldo z 2011 r                                                                                        10014,25
 • Darowizny od osób fizycznych i prawnych                            41184,20
 • Wpłaty z 1% podatku                                                                       39190,20

----------------------

                                                                       Razem                                             90388,65

 

VI Informacja o wysokościach kwot poniesionych na:

 

 • realizacje celów statutowych                                                         64758,03
 • wydatki administracyjne                                                                    1097,26

-----------------------------------------

Razem koszty działalności                                                                       65855,29

 

VII Dane o:

 

a) Liczbie zatrudnionych w Fundacji                          - nie dotyczy

b) łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez Fundację      - nie dotyczy

c) Wysokości wypłaconego wynagrodzenia członków organów Fundacji –

członkowie Rady Fundacji - nie pobierali wynagrodzenia

        członkowie Zarządu Fundacji -  nie pobierali wynagrodzenia

d) Wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia                             - nie udzielono

e) Udzielonych przez Fundację pożyczkach pieniężnych – nie udzielono

f) Kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku -

        Pekao S.A. oddział w Nowym Targu                  22985,26

        Kasa                                                                                       1548,10

g) Wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego              nie dotyczy

h) Nabytych nieruchomości             nie dotyczy

i) Nabytych pozostałych środkach trwałych o wartości jednostkowej powyżej 5000,- zł. - nie dotyczy

j) Wartości aktywów i zobowiązań Fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych

        aktywa                24533,36         zobowiązań -    nie posiada

k) dla celów statystycznych Fundacja nie sporządzała innych sprawozdań finansowych

 

VIII Dane o działalności zleconej Fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe                    nie prowadzono

 

IX Informacje o rozliczeniach Fundacji z tytułu zobowiązań podatkowych, a także o składanych deklaracjach podatkowych

Fundacja nie posiada zaległych zobowiązań podatkowych oraz innych obciążeń publiczno-prawnych i była zwolniona z comiesięcznego składania deklaracji podatku dochodowego od osób prawnych CIT-2. Składała deklarację CIT-8.

 

X Sprawozdanie zostało udostępnione do publicznej wiadomości na stronie internetowej Fundacji www.fundacjamm.com.pl

 

XI W 2012 roku nie były przeprowadzone w Fundacji kontrole.

 

 

                                                                                                                                      Zarząd

 

 

 

 

 

 

 

Białka Tatrzańska, dnia 15.02.2013 rok.