Fundacja
im. Matki Małgorzaty Szewczyk

Białka Tatrzańska
  18 265 41 24

  Fundacja im. Matki Małgorzaty Szewczyk - Program Fundacji 2014


 

PROGRAM 2014 ROK

 

Podjęte programy w 2014 roku mają na celu szeroko rozumiane działania na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych, orazosób będących w trudnej sytuacji życiowej. Dają możliwość osobom niepełnosprawnym podejmowanie rehabilitacji, zdobywanie sprawności, artystycznych i sportowych. W założeniu zakładają zdobywanie integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem.

 

1. „Dobro jest tym, co tworzymy razem”

Celem programu jest nabywania i rozwijania umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania. Ponadto wsparcie osób potrzebujących, szczególnie w zakresie poprawy zdrowia, rehabilitacji, edukacji orazpomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej.

 

Cel realizowany będzie przez:

wspieranie osób i instytucji będących w potrzebie lub trudnej sytuacji losowej,

zagospodarowanie terenu i wyposażenie domu,

włączenie niepełnosprawnych w działania artystyczne /taneczne, malarskie, fotograficzne itp./.

 

2. „Żyję życiem mojej małej ojczyzny”

Założenia programu:

Zapoznanie osób niepełnosprawnych z osobami, tradycjami i wartościami kulturowymi regionu poprzez: kształcenie podstawowych kompetencji komunikacyjnych, budowanie relacji łączących niepełnosprawnych z miejscowością w której mieszka, regionem oraz krajem, kultywowanie regionalnej tradycji w domu, i środowisku lokalnym, stwarzanie możliwości uczestnictwa w imprezach kulturalnych własnego regionu, wspieranie rozwoju osobowości dziecka jako przygotowanie do aktywnej obecności w lokalnym społeczeństwie.

 

Cel realizowany będzie przez:

budzenie zaciekawienia folklorem poprzez zakup nagrań znanych kapeli i zespołów,

finansowanie wycieczek stwarzających sytuacje do poznawania osób i środowiska,

finansowanie organizowania ognisk integracyjnych,

finansowanie zabaw okolicznościowych z nauką tańca regionalnego.

 

3. „Zaprzyjaźniam się ze sportem”

Celem programu jest podjęcie hasła „Zacznij zaraz, nie zwlekaj”, wspomaganie rozwojuosobowości i aktywizacji osób niepełnosprawnych przez szeroko rozumiany sport.

Ponadto motywowanie do podejmowania wysiłku i wiary w swoje możliwości, smakowania poczucia sukcesu, poznania własnych predyspozycji, radości z bycia razem oraz wzajemnej akceptacji.

Cel realizowany będzie przez:

dofinansowanie udziałów w zawodach sprawnościowych i sportowych,

zakup sprzętu sportowego.

 

4. „Rehabilitacja drogą do sprawności”

Program ma na cele prowadzenie rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych poprzez realizowanie innych, długofalowych celów, takich jak: usprawnianie, rozwój osobowości, przezwyciężanie barier, wspieranie aktywności.

Cel realizowany będzie przez:

pomoc w dalszym wyposażaniu fizjoterapii,

dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych,

dofinansowanie zajęć hipoterapii.