Fundacja
im. Matki Małgorzaty Szewczyk

Białka Tatrzańska
  18 265 41 24

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI

ZA ROK 2021

Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego.

§ 2. (Zachowano oryginalną numerację paragrafów i punktów z rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji.)

I.Dane rejestracyjne fundacji.

Nazwa fundacji: Fundacja im Matki Małgorzaty Szewczyk

siedziba i adres fundacji: 34 – 405 Białka Tatrzańska, ul. Środkowa 186

aktualny adres do  korespondencji: 34 – 405 Białka Tatrzańska  ul. Środkowa 186

adres poczty elektronicznej: fundacjamm@poczta.onet.pl

Regon: 120288525 

data wpisu w KRS: 29 czerwiec 2006 roku

numer KRS: 0000259613

Dane członków zarządu fundacji

Imię i nazwisko oraz pełniona funkcja (według aktualnego wpisu w KRS)

             Prezes         Janina Lechowicz

Członek zarządu     Izabela Pierzchała

Członek zarządu     Iwona Wojtyłko

Członek zarządu     Bernarda Ożóg 

Określenie celów statutowych fundacji (ze statutu).

II.Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych (opis rzeczywiście prowadzonej działalności statutowej)

 1. ochrona i promocja zdrowia
 1.   wspieranie działań statutowych Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci Niepełnosprawnych prowadzonego przez Siostry Serafitki w Białce Tatrzańskiej
 1.   kształtowanie różnorodnych form współpracy i wspieranie osób niepełnosprawnych,
 1. dofinansowanie zakupu sprzętu dla niepełnosprawnych,
 1.  krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży
 1.  praca z osobami losowo pokrzywdzonymi oraz z osobami z rodzin zaniedbanych duchowo, materialnie i kulturowo,
 1.  prowadzenie działalności charytatywnej w duchu Matki Małgorzaty Szewczyk,
 1.  współpraca i wymiana doświadczeń z innymi fundacjami, stowarzyszeniami, instytucjami oraz placówkami naukowo – badawczymi w kraju i zagranicą,
 1.  rekrutacja i przygotowanie wolontariatu,
 1.  podejmowanie wszelkich inicjatyw prawem dozwolonych, zmierzających do uzyskania środków finansowych na prowadzenie działalności statutowej Fundacji,

Korespondencja z osobami wspierającymi działalność Fundacji.

Opis głównych zdarzeń prawnych w działalności fundacji o skutkach finansowych.

Nie dotyczy

III.Działalność gospodarcza: informacja, czy fundacja prowadzi działalność gospodarczą (niepotrzebne skreślić): TAK PROWADZIŁA / NIE PROWADZIŁA

Informację o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS (należy podać kody PKD działalności gospodarczej wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS wraz z ich opisem słownym oraz kody i opis słowny faktycznie prowadzonej działalności gospodarczej).

Nie dotyczy

IV.Odpisy uchwał zarządu fundacji (należy przekazać odpisy uchwał zarządu fundacji w formie np. kserokopii, podjętych w okresie sprawozdawczym, którego dotyczy sprawozdanie, bądź wskazać, iż zarząd nie podejmował uchwał).

Załączniki uchwał od 1/21 do /7/21

V.Informacje o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł (np. spadek, zapis, darowizna, środki ze źródeł publicznych, w tym z budżetu państwa
 i budżetu gminy) (należy w tym miejscu podać też przychody z działalności gospodarczej).

Darowizny od osób fizycznych: 28224,16 PLN

Darowizny od osób prawnych: 500,00 PLN

1% podatku OPP: 33651,20  PLN

Bank Żywności (Produkty spożywcze) 286566,45 PLN

Informacje o wysokości uzyskanych przychodów z odpłatnych świadczeń realizowanych przez fundację w ramach celów statutowych z podaniem kosztów tych świadczeń

(należy podać osobno przychody i koszty).

Nie dotyczy

Przychody ogółem: 0,00

w tym przychody uzyskane w gotówce: 0,00

Jeżeli działalność gospodarcza była prowadzona:

wynik finansowy z prowadzonej działalności gospodarczej

(tj. przychody minus koszty)

procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł: 0,00

VI.Informacje o poniesionych kosztach na:

 1. realizację celów statutowych                                                         334246,42
 2. administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.)           4474,40
 3. działalność gospodarczą                                                                           0,00
 4. pozostałe koszty                                                                                        0,00

w tym koszty poniesione w gotówce na:

 1. realizację celów statutowych                                                                   0,00
 2. administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.)            400,90
 3. działalność gospodarczą                                                                           0,00
 4. pozostałe koszty                                                                                        0,00

VII.Dane o zatrudnieniu i wynagrodzeniach w fundacji.

 1. łączna liczba osób zatrudnionych w fundacji z podziałem według zajmowanych stanowisk - 0 oraz      liczba osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej  - 0
 2. łączna kwota wy0nagrodzeń wypłacanych przez fundację: w tym:inne świadczenia0,00,-zł.wynagrodzenia osób zatrudnionych wyłącznie wdziałalności gospodarczej0,00,-zł

c) Dane o wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego

łącznie członkom zarządu i innych organów fundacji, z podziałem na:

Wynagrodzenia                 0,00zł.

Nagrody                             0,00,-zł.

Premie                               0,00,-zł.

inne świadczenia               0,00,-zł.

Dane o wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą z podziałem na:

wynagrodzenia                  0,00,-zł.

Nagrody                            0,00,-zł.

Premie                               0,00,-zł.

inne świadczenia               0,00,-zł.

d) Dane o wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia.

Nie dotyczy

e) Dane o udzielonych przez fundację pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz z podaniem podstawy statutowej udzielania takich pożyczek.

Nie dotyczy

f) Dane o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (należy podać dane na koniec roku sprawozdawczego).

73476,82 Bank Pekao SA

Wysokość środków finansowych zgromadzonych w gotówce

=5,13 PLN

g) Dane o wartościach nabytych obligacji oraz objętych udziałów lub nabytych akcji
w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek.

Nie dotyczy

h) Dane o nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na to nabycie.

Nie dotyczy

i) Dane o nabytych pozostałych środkach trwałych.

Nie dotyczy

j) Dane o wartościach aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych (należy podać dwie wartości).

Aktywa: 73481.95 PLN

Zobowiązania: 0,00  PLN

VIII.Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi, państwowe zadania zlecone, zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej działalności (należy podać informacje o realizowanych zadaniach publicznych i uzyskanych dotacjach, grantach, kosztach poniesionych na ich realizację oraz o wyniku finansowym).

Nie dotyczy

IX.Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także informacja w sprawie składanych deklaracji podatkowych.

Zobowiązania podatkowe: 0,00 PLN

deklaracja podatkowa: CIT 8; CIT 8/0

X.Informacja, czy fundacja jest instytucją obowiązaną w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. poz. 723, 1075, 1499 i 2215).

X NIE                         TAK

XI.Informacja o przyjęciu lub dokonaniu przez fundację płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane, wraz ze wskazaniem daty i kwoty operacji.

Nie dotyczy

§ 3. Informacja o przeprowadzonych w fundacji kontrolach w okresie sprawozdawczym

oraz informacja o ich wynikach (należy wskazać organy kontrolujące i zakres kontroli).

Brak

§ 4. Sprawozdanie powinno zostać przekazane w oryginale oraz podpisane przez co najmniej

dwóch członków zarządu fundacji jeżeli statut fundacji nie stanowi inaczej.

Czytelne podpisy osób uprawnionych do reprezentacji fundacji:

Telefon: 18 2654124                                                 Zarząd Fundacji