Fundacja
im. Matki Małgorzaty Szewczyk

Białka Tatrzańska
  18 265 41 24

  Fundacja im. Matki Małgorzaty Szewczyk - Sprawozdania 2017


SPRAWOZDANIE 

Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI IM MATKI MAŁGORZATY SZEWCZYK 

ZA OKRES OD 01.01.- 31.12.2017 R.  

I.  Dane organizacji

Fundacja im Matki Małgorzaty Szewczyk

ul. Środkowa 186

34 – 405 Białka Tatrzańska

tel. 18 2654124,

e-mail: fundacjamm@poczta.onet.pl 

data rejestracji fundacji:             29 czerwiec 2006 roku.

Numer KRS:                                     0000259613

Regon:                                             120288525 

Rada Fundacji:

Małgorzata Naglik

Magdalena Żuchowicz

Małgorzata Najman 

Zarząd Fundacji:

Prezes Janina Lechowicz

Izabela Pierzchała

Iwona Wojtyłko

Bernarda Ożóg 

Celami statutowymi Fundacji są działania w zakresie:

 •  nauki, edukacji, oświaty i wychowania,

 •  ochrony i promocji zdrowia,

 •  upowszechniania kultury fizycznej i sportu,

 •  krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,

 •  działania na rzecz osób niepełnosprawnych,

 •  pomocy społecznej, w tym pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych osób,

 •  działalności charytatywnej,

 •  działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,

 •  promocji i organizacji wolontariatu.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1.  organizacja i prowadzenie Ośrodka Szkolno - Wychowawczego,

 2.  prowadzenie działalności w zakresie edukacji, oświaty i wychowania osób niepełnosprawnych oraz osób pracujących z nimi,

 3.  prowadzenie i wspieranie działalności formacyjnej, edukacyjnej, szkoleniowej i wydawniczej, w tym organizowanie kursów, warsztatów, seminariów i innych form podnoszenia kwalifikacji w zakresie określonym przez cele,

 4.  organizowanie turnusów zdrowotno - rehabilitacyjnych,

 5.  działalność związana z poprawą kondycji fizycznej,

 6.  udostępnianie pomieszczeń  różnym grupom,

 7.  wspieranie działań statutowych Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci Niepełnosprawnych prowadzonego przez Siostry Serafitki w Białce Tatrzańskiej,

 8.  udostępnianie osobom niepełnosprawnym zaplecza fizjoterapeutycznego,

 9.  rozwijanie kontaktów ze środowiskiem lokalnym, międzynarodowym, kształtowanie różnorodnych form współpracy i wspieranie osób niepełnosprawnych,

 10.  dofinansowanie zakupu sprzętu dla niepełnosprawnych,

 11.  praca z osobami losowo pokrzywdzonymi oraz z osobami z rodzin zaniedbanych duchowo, materialnie i kulturowo,

 12.  prowadzenie działalności charytatywnej w duchu Matki Małgorzaty Szewczyk,

 13.  współpraca i wymiana doświadczeń z innymi fundacjami, stowarzyszeniami, instytucjami oraz placówkami naukowo – badawczymi w kraju i zagranicą,

 14.  rekrutacja i przygotowanie wolontariatu,

 15.  podejmowanie wszelkich inicjatyw prawem dozwolonych, zmierzających do uzyskania środków finansowych na prowadzenie działalności statutowej Fundacji. 

II.  Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych, a także opis głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o skutkach finansowych.

Działania statutowe Fundacji im. Matki Małgorzaty Szewczyk w 2017r. prowadzone były w jedenastu obszarach:

1.      Wspieranie działalności edukacyjnej i szkoleniowej.

 • Został pokryty koszt dojazdów na Warsztaty Terapii Zajęciowej do Odrowąża dla niepełnosprawnych chłopców z Domu Pomocy Społecznej z Białki Tatrzańskiej przez okres 10 miesięcy w ciągu roku /w ramach programu „Rozwijam odkryte talenty”/.

 • Dofinansowano udział w ośmiotygodniowym kursie NDT-BOBATH rehabilitantowi z Domu Pomocy Społecznej z Białki Tatrzańskiej /w ramach programu „Dbam o zdrowy styl życia” /w załączeniu podziękowanie/.

 2.      Dofinansowanie turnusów zdrowotno – rehabilitacyjnych. 

 • Ponadto dofinansowano turnus zdrowotno-wypoczynkowy w Łazach nad Morzem Bałtyckim dla 20 osób przez okres 14 dni /w załączeniu podziękowanie/.

 • Mieszkańcom Domu Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta w Ojcowie dofinansowano pobyt na turnusie rehabilitacyjnym w Dziwnówku dla dwóch osób.

Powyższe działania były w ramach programu „Dbam o zdrowy styl życia”.

 3.      Działalność związana z poprawą kondycji fizycznej.

W ramach program” „Dbam o zdrowy styl życia” i „Rozwijam odkryte talenty”   kolejny Fundacja sfinansowała dla Domu Pomocy Społecznej z Białki Tatrzańskiej udział:

 • Drużyny Piłki nożnej w „Międzynarodowej Lidze Piłki Nożnej Osób Niepełnosprawnych Seni Cup”, który odbywał się w Czarnej .  Uczestnictwo w rozgrywkach było dla niepełnosprawnych czasem świetnej rywalizacji, wielu spotkań, ogromnych zmagań oraz zabawy,

 • Zespołu w „Mikołajkowym” Turnieju Tenisa Stołowego w Krakowie

4.      Wspieranie działań statutowych Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci Niepełnosprawnych prowadzonego przez Siostry Serafitki w Białce Tatrzańskiej.

Dla Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w Białce Tatrzańskiej zostały przekazane środki na prezenty okolicznościowe z okazji św. Mikołaja, oraz świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia /w ramach programu /„Tworzę szczęśliwy dom”/.

5.      Rozwijanie kontaktów ze środowiskiem lokalnym, kształtowanie różnorodnych form współpracy i wspieranie osób niepełnosprawnych.

Mieszkańcowi Domu Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta w Ojcowie przekazano środki na wyposażenie pokoju /w ramach programu „Tworzę szczęśliwy dom”/.

6. Dofinansowanie zakupu sprzętu dla niepełnosprawnych,

Został dofinansowany zakup podnośnika typu: Maxi Move Combi z wagą, kamizelką do nauki chodu, nosidłami do repozycjonowania, nosidłem czteropunktowym do transportu /w ramach programów „Tworzę szczęśliwy dom”, i „ Dbam o zdrowy styl życia”/.

7.      Praca z osobami losowo pokrzywdzonymi oraz z osobami z rodzin zaniedbanych duchowo, materialnie i kulturowo.

Ważnym elementem wsparcia były spotkania z osobami bezdomnymi, udzielanie wsparcia materialnego, duchowego, poświęcenie czasu na rozmowę.

8.      Prowadzenie działalności charytatywnej w duchu Matki Małgorzaty Szewczyk.

Przekazano środki na dziesięciodniowy wyjazd wakacyjny do Białki Tatrzańskiej dla 25 osób ze Świetlicy Środowiskowej dla Dzieci im. Matki Małgorzaty w Oświęcimiu /w ramach programu „Cieszę się każdym dobrem; „Łączę przyjemne z pożytecznym”/ w załączeniu podziękowanie.

9.      Współpraca z innymi instytucjami i placówkami.

Aby w sposób skuteczniejszy realizować misję została nawiązana bądź kontynuowana współpraca w ramach informacji z placówkami oświatowymi (np. przedszkola, ORW), zdrowotnymi (np. ZOL) oraz osobami fizycznymi a także instytucjami kościelnymi (domy zakonne, rekolekcyjne, parafie).

10.      Wolontariat.

W promocję i informację o podejmowanych działaniach Fundacji udało się zaangażować osoby – wolontariuszy, które włączają się aktywnie i z wielkim oddaniem i kompetencją w pozyskiwanie środków.

11.  Podejmowanie wszelkich inicjatyw prawem dozwolonych, zmierzających do uzyskania środków finansowych na prowadzenie działalności statutowej Fundacji.

Zarząd Fundacji na bieżąco informuje darczyńców korespondencyjnie oraz na stronie internetowej o wydatkowaniu środków i dobrych skutkach, jakie one przynoszą. Drukowane są ulotki i plakaty informacyjne z numerem KRS. Na przedmiotach i urządzeniach sfinansowanych przez Fundację umieszczane są naklejki z jej logo.

Wszystkie powyższe działania podejmowane przez Fundację były zgodne z zatwierdzonymi programami na rok 2017.  

III.  Opis działalności gospodarczej:

Nie była prowadzona

IV.  Teksty uchwał Zarządu Fundacji:

W załączeniu

 

V.  Informacja o wysokości uzyskanych przychodów, z uwzględnieniem ich źródeł:

·         Saldo z 2016 r                                                                         45471,66

·         Darowizny od osób fizycznych i prawnych                      31523,96

·         Wpłaty z 1% podatku                                                           28946,10

                                                                                                 -------------------

                                                     Razem                                         105941,72

 

 

 

VI.  Informacja o wysokościach kwot poniesionych na: 

·         realizacje celów statutowych                                             84489,73

·         wydatki administracyjne                                                       1523,17

                                                                            -----------------------------------------

Razem koszty działalności                                                          86012,90

VII.  Dane o:

a) Liczbie zatrudnionych w Fundacji                   - nie dotyczy

b) łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez Fundację  -nie dotyczy

c) Wysokości wypłaconego wynagrodzenia członków organów Fundacji –

członkowie Rady Fundacji - nie pobierali wynagrodzenia

      członkowie Zarządu Fundacji -  nie pobierali wynagrodzenia

d) Wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia             - nie udzielono

e) Udzielonych przez Fundację pożyczkach pieniężnych – nie udzielono

f) Kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku -

      Pekao S.A. oddział w Nowym Targu                             

      Kasa                                                                             

g) Wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego nie dotyczy

h) Nabytych nieruchomości           nie dotyczy

i) Nabytych pozostałych środkach trwałych o wartości jednostkowej powyżej 5000,- zł. - nie dotyczy

j) Wartości aktywów i zobowiązań Fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych

      aktywa         19928,82       zobowiązań -         nie posiada

k) dla celów statystycznych Fundacja nie sporządzała innych sprawozdań finansowych.

VIII.  Dane o działalności zleconej Fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe nie prowadzono

IX.  Informacje o rozliczeniach Fundacji z tytułu zobowiązań podatkowych, a także o składanych deklaracjach podatkowych 

Fundacja nie posiada zaległych zobowiązań podatkowych oraz innych obciążeń publiczno-prawnych i była zwolniona z comiesięcznego składania deklaracji podatku dochodowego od osób prawnych CIT-2. Składała deklarację CIT-8.

X.  Sprawozdanie zostało udostępnione do publicznej wiadomości na stronie internetowej Fundacji

www.fundacjamm.com.pl 

XI. W 2017 roku nie były przeprowadzone w Fundacji kontrole.

                                                                                                    Zarząd Fundacji

Białka Tatrzańska, dnia 08.03.2018 rok.