Fundacja
im. Matki Małgorzaty Szewczyk

Białka Tatrzańska
  18 265 41 24

  Fundacja im. Matki Małgorzaty Szewczyk - Sprawozdania 2016


SPRAWOZDANIE

Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI IM MATKI MAŁGORZATY SZEWCZYK

ZA OKRES OD 01.01.- 31.12.2016 R.

I.  Dane organizacji

Fundacja im Matki Małgorzaty Szewczyk

ul. Środkowa 186

34 – 405 Białka Tatrzańska

tel. 18 2654124,

e-mail: fundacjamm@poczta.onet.pl

 

data rejestracji fundacji:             29 czerwiec 2006 roku.

Numer KRS:                                     0000259613

Regon:                                             120288525

Rada Fundacji:

Małgorzata Naglik

Magdalena Żuchowicz

Małgorzata Najman

Zarząd Fundacji:

Prezes Janina Lechowicz

Izabela Pierzchała

Iwona Wojtyłko

Bernarda Ożóg

Celami statutowymi Fundacji są działania w zakresie:

 • nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
 • ochrony i promocji zdrowia,
 • upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
 • krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,
 • działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • pomocy społecznej, w tym pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych osób,
 • działalności charytatywnej,
 • działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
 • promocji i organizacji wolontariatu.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. organizacja i prowadzenie Ośrodka Szkolno - Wychowawczego,
 2. prowadzenie działalności w zakresie edukacji, oświaty i wychowania osób niepełnosprawnych oraz osób pracujących z nimi,
 3. prowadzenie i wspieranie działalności formacyjnej, edukacyjnej, szkoleniowej i wydawniczej, w tym organizowanie kursów, warsztatów, seminariów i innych form podnoszenia kwalifikacji w zakresie określonym przez cele,
 4. organizowanie turnusów zdrowotno - rehabilitacyjnych,
 5. działalność związana z poprawą kondycji fizycznej,
 6. udostępnianie pomieszczeń  różnym grupom,
 7. wspieranie działań statutowych Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci Niepełnosprawnych prowadzonego przez Siostry Serafitki w Białce Tatrzańskiej,
 8. udostępnianie osobom niepełnosprawnym zaplecza fizjoterapeutycznego,
 9. rozwijanie kontaktów ze środowiskiem lokalnym, międzynarodowym, kształtowanie różnorodnych form współpracy i wspieranie osób niepełnosprawnych,
 10. dofinansowanie zakupu sprzętu dla niepełnosprawnych,
 11. praca z osobami losowo pokrzywdzonymi oraz z osobami z rodzin zaniedbanych duchowo, materialnie i kulturowo,
 12. prowadzenie działalności charytatywnej w duchu Matki Małgorzaty Szewczyk,
 13. współpraca i wymiana doświadczeń z innymi fundacjami, stowarzyszeniami, instytucjami oraz placówkami naukowo – badawczymi w kraju i zagranicą,
 14. rekrutacja i przygotowanie wolontariatu,
 15. podejmowanie wszelkich inicjatyw prawem dozwolonych, zmierzających do uzyskania środków finansowych na prowadzenie działalności statutowej Fundacji.

II.  Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych, a także opis głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o skutkach finansowych.

 

Działania statutowe Fundacji im. Matki Małgorzaty Szewczyk w 2016 r. prowadzone były w dziesięciu obszarach:

 1. Wspieranie działalności edukacyjnej i szkoleniowej.

Warsztaty Terapii Zajęciowej są doskonałą formą kontynuacji wiedzy i umiejętności nabytych w trakcie zajęć szkolnych. Stąd Fundacja sfinansowała wyjazdy Wychowanków DPS z Białki Tatrzańskiej na warsztaty do Odrowąża na okres 10 miesięcy w ciągu roku. Wyjazdy to możliwość nawiązywania relacji z osobami zmagającymi się ze swoimi ograniczeniami, uczą pokonywać wszelkiego rodzaju bariery związane z niepełnosprawnością. Przebywanie w nowym środowisku pozwala bardziej realnie i pozytywnie ocenić swoje możliwości. Ośrodek prowadzący zajęcia organizuje również wycieczki do ciekawszych miejsc nie tylko w Polsce, ale i za jej granice.

Widzimy, że tak wydatkowane środki przynoszą wiele dobra niepełnosprawnym.

 1. Dofinansowanie turnusów zdrowotno – rehabilitacyjnych.

DPS w Białce Tatrzańskiej posiada dobrze wyposażone zaplecze terapeutyczne, zapewnia mieszkańcom specjalistyczne zabiegi. Nie mają jednak możliwości zorganizowania zajęć z hipoterapii. Stąd słusznym jest dofinansowanie przez Fundację wyjazdów do stadniny koni w Rogoźniku. Udział w tej formie rehabilitacji psychoruchowej koryguje postawy ciała, reguluje napięcie mięśni, daje możliwość kontaktu z przyrodą, pobudza działania motywacyjne. Ponadto doskonali równowagę, koordynuje poczucie rytmu. Tym wyjazdom towarzyszą miłe niespodzianki przygotowane przez organizatorów zajęć z hipoterapii.

 1. Działalność związana z poprawą kondycji fizycznej.

Sfinansowanie po raz kolejny wyjazdu do Krakowa na „Mikołajkowy” Turniej Tenisa Stołowego to możliwość spotkania przyjaciół. To czas dobrej zabawy i zmaganie o zdobycie jak najlepszego miejsca. W rozgrywkach zawodnicy z Białki Tatrzańskiej walczyli dzielnie, towarzyszył im szacunek dla rywala, wola walki i ogromna radość. Ważne było zdobycie dwóch pucharów, ale najważniejsze były pięknie przeżyte chwile spotkań, wiara w siebie, własne umiejętności i zmiana środowiska.

Piłka nożna to narodowy sport Polaków. Od lat w DPS w Białce Tatrzańskiej istnieje drużyna piłki nożnej. Regularne treningi prowadzą rehabilitanci, co przekłada się na chęć aktywności sportowej i rywalizacji.

Fundacja sfinansowała udział w imprezie sportowej tzw. „Międzynarodowej Lidze Piłki Nożnej Osób Niepełnosprawnych Seni Cup”, której celem jest rozbudzanie popularności piłki nożnej, integracji w oparciu o zasady akceptacji, zrozumienia i szacunku. Stwarza warunki do pokazania swoich umiejętności oraz możliwości sportowego współzawodnictwa. Łączy wszystkich, którzy kochają piłkę nożną, chcą się bawić, grać oraz uczestniczyć w rozgrywkach sportowych.

I etap Czarna k. Dębicy

II etap Toruń

 1. Wspieranie działań statutowych Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci Niepełnosprawnych prowadzonego przez Siostry Serafitki w Białce Tatrzańskiej.

Dla Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w Białce Tatrzańskiej zostały przekazane środki na zorganizowanie Dnia Dziecka, by mieszkańcy poczuli się ważni i kochani. Dzięki wsparciu zostało przygotowanych wiele atrakcji, niespodzianek, rywalizacji sportowej, zabawy oraz spotkanie z postaciami bajkowymi. Nie zabrakło obdarowania drobnymi upominkami.

Każdy marzy o spotkaniu ze św. Mikołajem i prezencie. Fundacja przekazała środki na kosze pełne prezentów na spotkanie z Mikołajem oraz na dary pod choinkę.

 1. Rozwijanie kontaktów ze środowiskiem lokalnym, kształtowanie różnorodnych form współpracy i wspieranie osób niepełnosprawnych.

Został sfinansowany dwu tygodniowy wyjazd zdrowotno – wypoczynkowy nad Morze Bałtyckie do miejscowości Łazy dla 20 osób niepełnosprawnych. Taki wyjazd był marzeniem dla  chłopców.

Najważniejszym elementem wyjazdu była zmiana klimatu jak również walory zdrowotne i rekreacyjne. Wyjazd przyczynił się do wypoczynku, regeneracji i wzmocnienia odporności organizmu. Był czasem wielu wspaniałych przeżyć i zawartych znajomości. Przywieźli ze sobą niezapomniane widoki.

 1. Praca z osobami losowo pokrzywdzonymi oraz z osobami z rodzin zaniedbanych duchowo, materialnie i kulturowo.

Ważnym elementem wsparcia były spotkania z osobami na dozorze policyjnym, udzielenie wsparcia duchowego, poświęcenie czasu na rozmowę.

Zostały przekazane środki na leczenie i rehabilitację osób będących w trudnej sytuacji życiowej.

 1. Prowadzenie działalności charytatywnej w duchu Matki Małgorzaty Szewczyk.

Dzięki przekazanym środkom finansowym na wyjazd wakacyjny do Kacwina mogło w nim uczestniczyć 25 osób ze Świetlicy Środowiskowej dla Dzieci im. Matki Małgorzaty w Oświęcimiu przez okres 10 dni.

Każdy dzień miał swoją atrakcję, np.: wyjazd na termy „Gorący Potok” w Szaflarach, mecz piłki nożnej z miejscowymi dziećmi, spacer do Kaplicy Matki Bożej Śnieżnej, tworzenie prac plastycznych, rejs statkiem po Jeziorze Czorsztyńskim, zwiedzanie zamku, wozowni i zapory w Niedzicy, tańce i zabawy z chustą animacyjną i wspólne ogniska z zabawami integracyjnymi. Był również formą edukacji szczególnie przed wyjściem na Trzy Korony zostały przypomniane zasady poruszania się po górach podczas wspinaczki. Kolejną atrakcją był pobyt w Szczawnicy połączony z wyjazdem wyciągiem krzesełkowym na Palenicę oraz odwiedzeniem pijalni wód leczniczych i delektowaniem się ich smakiem.

 1. Współpraca z innymi instytucjami i placówkami.

Aby w sposób skuteczniejszy realizować misję została nawiązana bądź kontynuowana współpraca w ramach informacji z placówkami oświatowymi (np. przedszkola, ORW), zdrowotnymi (np. ZOL) oraz osobami fizycznymi a także instytucjami kościelnymi (domy zakonne, rekolekcyjne, parafie).

 1. Wolontariat.

W promocję i informację o podejmowanych działaniach Fundacji udało się zaangażować osoby – wolontariuszy, które włączają się aktywnie i z wielkim oddaniem i kompetencją w pozyskiwanie środków.

 1. Podejmowanie wszelkich inicjatyw prawem dozwolonych, zmierzających do uzyskania środków finansowych na prowadzenie działalności statutowej Fundacji.

Zarząd Fundacji na bieżąco informuje darczyńców korespondencyjnie oraz na stronie internetowej o wydatkowaniu środków i dobrych skutkach, jakie one przynoszą. Drukowane są ulotki i plakaty informacyjne z numerem KRS. Na przedmiotach i urządzeniach sfinansowanych przez Fundację umieszczane są naklejki z jej logo.

Wszystkie powyższe działania podejmowane przez Fundację były zgodne z zatwierdzonymi programami na rok 2016.

III.  Opis działalności gospodarczej:

Nie była prowadzona

IV.  Teksty uchwał Zarządu Fundacji:

W załączeniu

 

V.  Informacja o wysokości uzyskanych przychodów, z uwzględnieniem ich źródeł:

 • Saldo z 2015 r                                                                                 45726,50
 • Darowizny od osób fizycznych i prawnych                                16188,41
 • Wpłaty z 1% podatku                                                                       36951,70

               ----------------------

                                                     Razem                                             98866,61

VI.  Informacja o wysokościach kwot poniesionych na:

 

 • realizacje celów statutowych                                              52616,35
 • wydatki administracyjne                                                         778,60

-----------------------------------------

Razem koszty działalności                                                        53394,95

 

VII.  Dane o:

a) Liczbie zatrudnionych w Fundacji                   - nie dotyczy

b) łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez Fundację  -nie dotyczy

c) Wysokości wypłaconego wynagrodzenia członków organów Fundacji –

członkowie Rady Fundacji - nie pobierali wynagrodzenia

      członkowie Zarządu Fundacji -  nie pobierali wynagrodzenia

d) Wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia             - nie udzielono

e) Udzielonych przez Fundację pożyczkach pieniężnych – nie udzielono

f) Kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku -

      Pekao S.A. oddział w Nowym Targu                           43358,86

      Kasa                                                                                           2112,80

g) Wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego nie dotyczy

h) Nabytych nieruchomości           nie dotyczy

i) Nabytych pozostałych środkach trwałych o wartości jednostkowej powyżej 5000,- zł. - nie dotyczy

j) Wartości aktywów i zobowiązań Fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych

      aktywa         45471,66       zobowiązań -         nie posiada

k) dla celów statystycznych Fundacja nie sporządzała innych sprawozdań finansowych. 

VIII.  Dane o działalności zleconej Fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe  nie prowadzono

IX.  Informacje o rozliczeniach Fundacji z tytułu zobowiązań podatkowych, a także o składanych deklaracjach podatkowych         

Fundacja nie posiada zaległych zobowiązań podatkowych oraz innych obciążeń publiczno-prawnych i była zwolniona z comiesięcznego składania deklaracji podatku dochodowego od osób prawnych CIT-2. Składała deklarację CIT-8.

X.  Sprawozdanie zostało udostępnione do publicznej wiadomości na stronie internetowej Fundacji

www.fundacjamm.com.pl

XI. W 2016 roku nie były przeprowadzone w Fundacji kontrole.

                                                                                                    Zarząd Fundacji

Białka Tatrzańska, dnia 24.02.2017 rok.