Fundacja
im. Matki Małgorzaty Szewczyk

Białka Tatrzańska
  18 265 41 24

SPRAWOZDANIE

Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI IM MATKI MAŁGORZATY SZEWCZYK

ZA OKRES OD 29.06.- 20.11. ZA ROK 2006

 

I. Dane organizacji

Fundacja im Matki Małgorzaty Szewczyk

ul. Środkowa 186

34 – 405 Białka Tatrzańska

tel. 2654124,
e-mail: fundacjamm@neostrada.pl

 

data rejestracji fundacji:      29 czerwiec 2006  roku.

Numer KRS:                           0000259613

Regon:                                               120288525

 

 

 

Rada Fundacji:

Małgorzata Naglik

Magdalena Żuchowicz

Małgorzata Najman

 

Zarząd Fundacji:

Prezes Janina Lechowicz

Izabela Pierzchała

Iwona Wojtyłko

Bernarda Ożóg

 

Statutowe cele fundacji

Zgodnie z § 5 statutu Fundacji jej celami są działania w zakresie:

 • nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
 • ochrony i promocji zdrowia,
 • upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
 • krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,
 • działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • pomocy społecznej, w tym pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych osób,
 • działalności charytatywnej,
 • działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
 • promocji i organizacji wolontariatu.

II. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych, a także opis głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o skutkach finansowych.

 

 

Fundacja w okresie od 29.06 – 31.12.2006 roku prowadziła następującą działalność

 1. Pomoc w wyposażeniu kuchni i jadalni

W roku 2006 w okresie od 29.06 – 31.12.  Fundacja wspierała rozbudowę Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie w Białce Tatrzańskiej przekazując środki na wyposażenie jadalni i kuchni. Działania te prowadzone były w ramach programu „Poprawa jakości życia niepełnosprawnych”. Dom Pomocy Społecznej rozbudowywany jest celem osiągnięcia standardu usług. Jest to placówka całodobowej opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie. Obecnie przebywa tam 46 chłopców o różnym stopniu niepełnosprawności.

Zaangażowanie Fundacji w pomoc w wyposażeniu było możliwe dzięki  wsparciu udzielonemu przez:

-    Marię Łaba

 • Zofię Kosek
 • Krystynę Pieniążek
 • Marię Zaremba
 • Zarząd Prowincjalny Sióstr Serafitek w Oświęcimiu

 

 1. Aktywizacja mieszkańców DPS w ramach integracji.

* W dobudowanej części Domu dla chłopców niepełnosprawnych znajduje się miejsce na kawiarenkę integracyjną. W ramach programu „Integracja ze środowiskiem”. Fundacja przekazała środki pieniężne na wyposażenie kawiarenki. W miejscu tym będą mogły odbywać się spotkania integracyjne.

* W ramach tego programu Fundacja zorganizowała również ognisko integracyjne dla mieszkańców DPS i zaproszonych osób. Fundacja przekazała środki na zakup wędliny.

* Fundacja przekazała krzewy na rzecz DPS w Białce Tatrzańskie ofiarowane przez państwo Kubiczek Lidię i Krzysztofa z Pisarzowic. Dzięki temu wsparciu Członkowie Zarządu Fundacji, pracownicy DPS wraz z chłopcami mogli zagospodarować część ogrodu poprzez zasadzenie krzewów po wykopach budowlanych. Działanie to było w ramach programu „Integracja ze środowiskiem”.

 

 1. Popieranie działalności w zakresie krajoznawstwa i wypoczynku dzieci i młodzieży.

* W ramach działania programu „Poznaj swój region” Fundacja zorganizowała pieszą wycieczkę krajoznawczą  z bardziej sprawnymi fizycznie chłopcami. W ramach tej wycieczki chłopcy poznali piękno miejscowości graniczących z Białką Tatrzańską - okolice „Przełomu Białki”, Trybsza, Czarnej Góry i Bukowiny Tatrzańskiej.

 • Fundacja uczestniczyła w zorganizowaniu wyjazdu mieszkańców DPS z Białki Tatrzańskiej do Oświęcimia celem spotkania z mieszkankami ZOL.
 • Na początku listopada 2006 r. Dom Pomocy Społecznej zaplanował wyjazd grupy Dzieci na wycieczkę do Łańcuta. Wśród atrakcji było zwiedzanie Zamku a w drodze powrotnej wesoła zabawa u zaprzyjaźnionej Rodziny. Fundacja w ramach powyższego programu pokryła koszty przejazdu.

 

Zarząd Fundacji wszystkie działania podejmował bez pobierania wynagrodzenia. Były to działania bezinteresowne dla dobra potrzebujących.

 

Białka Tatrzańska, dnia 31.12.2006 rok.