Fundacja
im. Matki Małgorzaty Szewczyk

Białka Tatrzańska
  18 265 41 24

SPRAWOZDANIE

Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI IM MATKI MAŁGORZATY SZEWCZYK

ZA OKRES OD 01.01.- 31.12. ZA ROK 2011

 

I. Dane organizacji

Fundacja im Matki Małgorzaty Szewczyk

ul. Środkowa 186

34 – 405 Białka Tatrzańska

tel. 2654124,
e-mail: fundacjamm@poczta.onet.pl

 

data rejestracji fundacji:      29 czerwiec 2006  roku.

Numer KRS:                           0000259613

Regon:                                               120288525

 

 

 

Rada Fundacji:

Małgorzata Naglik

Magdalena Żuchowicz

Małgorzata Najman

 

Zarząd Fundacji:

Prezes Janina Lechowicz

Izabela Pierzchała

Iwona Wojtyłko

Bernarda Ożóg

 

Statutowe cele fundacji

Zgodnie z § 5 statutu Fundacji jej celami są działania w zakresie:

 • nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
 • ochrony i promocji zdrowia,
 • upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
 • krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,
 • działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • pomocy społecznej, w tym pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych osób,
 • działalności charytatywnej,
 • działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
 • promocji i organizacji wolontariatu.

 

 

II. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych, a także opis głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o skutkach finansowych.

 

 

Fundacja w okresie od 01.01 – 31.12.2011 roku prowadziła następującą działalność:

 

 1. Usprawnienie funkcjonowania osoby niepełnosprawnej w zakresie rozwoju intelektualnego, kulturowego i emocjonalnego.

W trosce o poprawę kondycji intelektualnej i emocjonalnej osób niepełnosprawnych Fundacja zorganizowała kursy mające na celu przekazanie i przyswojenie podstawowych norm społecznych. Obejmowały one etykietę obsługi i zachowania przy stole, poznanie zasad potrzebnych do wykonania zapraw, naukę obsługi urządzeń do prac ogrodowych, rozróżnianie chwastów od kwiatów i jarzyn. Kursy te przyczyniły się do wzbogacenia słownictwa uczestników.

Dofinansowano także zakup pomocy do zajęć terapeutycznych organizowanych w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w Białce Tatrzańskiej. Kurs „Rozwijam umiejętności plastyczne” dał możliwość poznania różnych technik plastycznych, a przez to przyczynił się do kształtowania świadomości kulturowej.

 1. Pomoc w wyposażeniu sal fizjoterapeutycznych, boiska sportowego i pomieszczeń ogólnodostępnych.

Uzyskane środki w roku 2011 przez Fundację dały możliwość wyposażenia sal służących do fizjoterapii i rekreacji w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie w Białce Tatrzańskiej. Działania te prowadzone były w ramach programu „Kochaj swój dom, w którym każdy krok ma sens”. W celu usprawnienia Wychowanków Fundacja przekazała środki na zakup wanny do masażu wirowego kończyn górnych. Urządzenie to poszerzy zakres wykonywanych zabiegów dla wychowanków i przyczyni się do poprawy zdrowia i sprawności fizycznej.

Realizując program „Kochaj swój dom, w którym każdy krok ma sens” zostały przekazane środki na wyłożenie murawy torfem i położenie trawy na boisko sportowe.

Dla wzbogacenia zaplecza audiowizualnego Zarząd Fundacji zakupił i przekazał sprzęt DVD dla Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie w Białce Tatrzańskiej.

           

 

 1. Uaktywnienie w zakresie krajoznawstwa oraz upowszechnienie kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży.

W trosce o poprawę kondycji psychofizycznej osób niepełnosprawnych Fundacja poparła działania Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie w Białce Tatrzańskiej w zakresie:

 • wyjazdu na turnus rehabilitacyjny do Jarosławca w liczbie 30 osób;

 

 • udziału w Międzynarodowym Turnieju Piłki Nożnej „Seni Cup 2011”;

 

 • uczestnictwa w Mikołajkowym Turnieju Tenisa Stołowego;

 

 • realizacji projektu hipoterapii.

 

Udział w zawodach i zajęciach rehabilitacyjnych dał chłopcom zarówno poprawę ogólnego stanu zdrowia i wypróbowania zdobytych umiejętności piłkarskich, tenisowych i sprawnościowych w sparingach jak również wpłynął dodatnio na integracje grupy, uczył sportowej rywalizacji, mobilizował do wysiłku i był atrakcją.

W celu zachęty i mobilizacji chłopców do dalszych ćwiczeń, zdobywania umiejętności i poznawania zasad nowych dyscyplin sportowych Fundacja zakupiła i przekazała sprzęt (m.in. zestaw unihokeja) i obuwie sportowe.

Powyższe działania zostały podjęte w ramach programu „Aktywna forma wypoczynku to najzdrowszy wypoczynek”.

Jednym z bardzo ważnych czynników aktywizacji niepełnosprawnych jest ruch. W trosce o sprawność i poprawę ogólnego samopoczucia został zorganizowany kurs „Dbamy o kondycję fizyczną i hartuję ducha”. W formie zabawy zostały przeprowadzone zajęcia rekreacyjno-sportowe. W pogodne dni organizowane były poza budynkiem, w terenie, a w pochmurne dni chłopcy rywalizowali na basenie, w tenisie stołowym, unihokeju na sali gimnastycznej. Propagowane zasady „czystej gry” fair play rozwijały wiarę we własne siły i przełamywały lęki i obawy.

 

Każdy pragnie zrozumieć świat, w którym żyje. Poznanie otaczającego nas świata rozwija poczucie piękna i kształtuje pozytywne uczucia. Pełne emocji i przygód były piesze wycieczki do Bukowiny Tatrzańskiej, na Skałki, na Kotelnicę, do Czarnej Góry, nad rzekę Białkę. Umożliwiały one wielostronne i intensywne uczestnictwo w przeżywaniu i poznawaniu otaczającego świata. Działania te były podejmowane w ramach programu „Świat przyrody to świat wielkich uczuć”.

 

 

 1. Integracja osób niepełnosprawnych ze środowiskiem.

W celu zintegrowania osób niepełnosprawnych ze środowiskiem i środowiska z osobami niepełnosprawnymi zostało zorganizowanych wiele spotkań i wyjazdów z Mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w Białce Tatrzańskiej:

 • wycieczka do Lachowic, Bielska-Białej,
 • organizowanie wyjazdów do Rodzin mieszkańców,
 • zorganizowanie wyjazdu na Turniej Piłki Nożnej,
 • wyjazd na turniej tenisa stołowego do Krakowa,
 • pomoc przy organizacji zabawy andrzejkowej.

 

      Dzieci dzięki wspólnej zabawie mogły doświadczyć kontaktów społecznych, uczyć się funkcjonować w grupie. Wspólna zabawa dała szansę poznania swoich możliwości i ograniczeń. Dzięki staraniom Fundacji Firma Cukiernicza „Solidarność” uprzyjemniła w/w spotkania i wyjazdy słodyczami.

 

 

 1. Pomoc społeczna instytucjom i osobom w trudnej sytuacji życiowej .

 

W ramach programu „Czuwać, troszczyć się o każde dobro człowieka” Fundacja udzieliła pomocy finansowej Rodzinom wychowującym dzieci niepełnosprawne a pozostających w trudnej sytuacji losowej na poprawę stanu zdrowia, warunków bytowych zaistniałych wskutek powodzi. Wsparcie dotyczyło leczenia, rehabilitacji, zakupu leków i zakupu materiałów budowlanych.

 

 

 

III Opis działalności gospodarczej:

 

Nie była prowadzona

 

IV Teksty uchwał Zarządu Fundacji:

 

W załączeniu

 

V Informacja o wysokości uzyskanych przychodów, z uwzględnieniem ich źródeł:

 

 • Saldo z 2010 r                                                                                        25640,82
 • Darowizny od osób fizycznych i prawnych                            23805,59
 • Wpłaty z 1% podatku                                                                       42441,70

----------------------

                                                                       Razem                                             91888,11

VI Informacja o wysokościach kwot poniesionych na:

 

 • realizacje celów statutowych                                                         81117,17
 • wydatki administracyjne                                                                      756,69

-----------------------------------------

                       Razem koszty działalności                                                              81873,86

 

VII Dane o:

 

a) Liczbie zatrudnionych w Fundacji                          - nie dotyczy

b) łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez Fundację      - nie dotyczy

c) Wysokości wypłaconego wynagrodzenia członków organów Fundacji –

członkowie Rady Fundacji - nie pobierali wynagrodzenia

        członkowie Zarządu Fundacji -  nie pobierali wynagrodzenia

d) Wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia                             - nie udzielono

e) Udzielonych przez Fundację pożyczkach pieniężnych – nie udzielono

f) Kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku -

        Pekao S.A. oddział w Nowym Targu                  9677,88

        Kasa                                                                                       336,37

g) Wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego              nie dotyczy

h) Nabytych nieruchomości             nie dotyczy

i) Nabytych pozostałych środkach trwałych o wartości jednostkowej powyżej 5000,- zł. - nie dotyczy

j) Wartości aktywów i zobowiązań Fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych

        aktywa                10014,25         zobowiązań -    nie posiada

k) dla celów statystycznych Fundacja nie sporządzała innych sprawozdań finansowych

 

VIII Dane o działalności zleconej Fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe                    nie prowadzono

 

IX Informacje o rozliczeniach Fundacji z tytułu zobowiązań podatkowych, a także o składanych deklaracjach podatkowych

Fundacja nie posiada zaległych zobowiązań podatkowych oraz innych obciążeń publiczno-prawnych i była zwolniona z comiesięcznego składania deklaracji podatku dochodowego od osób prawnych CIT-2. Składała deklarację CIT-8.

 

X Sprawozdanie zostało udostępnione do publicznej wiadomości na stronie internetowej Fundacji www.fundacjamm.com.pl

 

XI W 2011 roku nie były przeprowadzone w Fundacji kontrole.

 

 

                                                                                                                                      Zarząd

 

Białka Tatrzańska, dnia 10.02.2012 rok.