Fundacja
im. Matki Małgorzaty Szewczyk

Białka Tatrzańska
  18 265 41 24

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA ROK   2020

Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego.

§ 2. (Zachowano oryginalną numerację paragrafów i punktów z rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości

z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji.)

 1. Dane rejestracyjne fundacji.

Nazwa fundacji

Fundacja im Matki Małgorzaty Szewczyk

siedziba i adres fundacji

ul. Środkowa 186

34 – 405 Białka Tatrzańska

aktualny adres do korespondencji

ul. Środkowa 186

34 – 405 Białka Tatrzańska

adres poczty elektronicznej

fundacjamm@poczta.onet.pl

Regon

120288525 

data wpisu w KRS

29 czerwiec 2006 roku

numer KRS

0000259613

Dane członków

zarządu fundacji:

Imię i nazwisko oraz pełniona funkcja

(według aktualnego wpisu w KRS)

 

Prezes Janina Lechowicz

             Izabela Pierzchała

             Iwona Wojtyłko

             Bernarda Ożóg 

Określenie celów statutowych fundacji (ze statutu).

 • nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
 •  ochrony i promocji zdrowia,
 •  upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
 •  krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,
 •  działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
 •  pomocy społecznej, w tym pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych osób,
 •  działalności charytatywnej,
 •  działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
 •  promocji i organizacji wolontariatu.
 1. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych

(opis rzeczywiście prowadzonej działalności statutowej).

 1.  ochrona i promocja zdrowia
 • zakup materiału na maseczki ochronne dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Oświęcimiu oraz dla Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie w Białce Tatrzańskiej. Po uszyciu maseczki zostały przekazane do w/w instytucji;
 • zakup i przekazanie kombinezonów ochronnych kat. III typ 4/5/6 dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Oświęcimiu i Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie w Białce Tatrzańskiej;
 • zakup i przekazanie rękawiczek jednorazowych dla Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie w Białce Tatrzańskiej;
 • przekazanie otrzymanej darowizny w formie maseczek i przyłbic dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Oświęcimiu, Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Toruniu oraz dla Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży w Białce Tatrzańskiej;
 • zakup i przekazanie trzech ozonatorów dla Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie w Białki Tatrzańskiej.
 1.   wspieranie działań statutowych Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci Niepełnosprawnych prowadzonego przez Siostry Serafitki w Białce Tatrzańskiej
 • przekazanie środków na zakup paczek z okazji świąt Bożego Narodzenia;
 • dofinasowanie zakupu 9 osobowego samochodu marki RENAULT TRAFIC dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym na dwa wózki inwalidzkie dla Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie w Białki Tatrzańskiej;
 • w ramach współpracy z Bankiem Żywności w Krakowie przekazanie artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w Białce Tatrzańskiej.
 1.   kształtowanie różnorodnych form współpracy i wspieranie osób niepełnosprawnych,
 • przekazanie środków na zakup dwóch komputerów z zasilaczami zewnętrznymi oraz dysku zewnętrznego dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Oświęcimiu.
 1. dofinansowanie zakupu sprzętu dla niepełnosprawnych,
 • sfinansowanie zakupu krzeseł do nowego oddziału Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Oświęcimiu.
 1.  krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży
 • dofinansowanie ośmiodniowego wyjazdu krajoznawczo-edukacyjnego w czasie wakacji w pełnym reżimie sanitarnym dla wychowanków Świetlicy Środowiskowej im. M. Małgorzaty w Oświęcimiu do „Miasta Dzieci” Rabki Zdrój,
 1.  praca z osobami losowo pokrzywdzonymi oraz z osobami z rodzin zaniedbanych duchowo, materialnie i kulturowo,
 • udzielanie pomocy osobom potrzebującym poprzez wsparcie materialne, duchowe, poświęcenie czasu na rozmowę oraz wskazanie miejsc uzyskania stosownej pomocy;
 • dofinasowanie do turnusów rehabilitacyjnych i zakupu leków osobom będącym w trudnej sytuacji materialnej.
 1.  prowadzenie działalności charytatywnej w duchu Matki Małgorzaty Szewczyk,
 • przekazanie w ramach współpracy z Bankiem Żywności w Krakowie produktów żywnościowych dla „Grupy Charytatywnej” przy parafii NSPJ w Nowym Targu oraz osobom indywidualnym będących w potrzebie.
 1.  współpraca i wymiana doświadczeń z innymi fundacjami, stowarzyszeniami, instytucjami oraz placówkami naukowo – badawczymi w kraju i zagranicą,
 • kontynuacja współpracy w ramach przepływu informacji z placówkami oświatowymi (takich jak: przedszkola, ORW), zdrowotnymi oraz osobami fizycznymi a także instytucjami kościelnymi (domy zakonne, rekolekcyjne, parafie).
 1.  rekrutacja i przygotowanie wolontariatu,
 • Informacja, promocja i podejmowanie działań celem zaangażowania osób – wolontariuszy, włączających się aktywnie i z kompetencją w pozyskiwanie środków.
 1.  podejmowanie wszelkich inicjatyw prawem dozwolonych, zmierzających do uzyskania środków finansowych na prowadzenie działalności statutowej Fundacji, 
 • zamieszczanie informacji dla darczyńców na stronie internetowej o wydatkowaniu środków i skutkach jakie one przynoszą;
 • korespondencja z osobami wspierającymi działalność Fundacji.

Opis głównych zdarzeń prawnych w działalności fundacji o skutkach finansowych.

Nie dotyczy

 1. Działalność gospodarcza: informacja, czy fundacja prowadzi działalność gospodarczą (niepotrzebne skreślić): TAK PROWADZIŁA / NIE PROWADZIŁA

Informację o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS (należy podać kody PKD działalności gospodarczej wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS wraz z ich opisem słownym oraz kody i opis słowny faktycznie prowadzonej działalności gospodarczej).

Nie dotyczy

 1. Odpisy uchwał zarządu fundacji (należy przekazać odpisy uchwał zarządu fundacji w formie np. kserokopii, podjętych w okresie sprawozdawczym, którego dotyczy sprawozdanie, bądź wskazać, iż zarząd nie podejmował uchwał).

Załączniki uchwał od 1/20 do 10/20

 1. Informacje o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł (np. spadek, zapis, darowizna, środki ze źródeł publicznych, w tym z budżetu państwa
   i budżetu gminy) (
  należy w tym miejscu podać też przychody z działalności gospodarczej).

Darowizny od osób fizycznych: 29283,21 PLN

Darowizny od osób prawnych: 9718,85

1% podatku OPP: 21620,60  PLN

Bank Żywności (Produkty spożywcze) 345876,42 PLN

Informacje o wysokości uzyskanych przychodów z odpłatnych świadczeń realizowanych przez fundację w ramach celów statutowych z podaniem kosztów tych świadczeń

(należy podać osobno przychody i koszty).

Nie dotyczy

 

  Przychody ogółem:

0,00

 

w tym przychody uzyskane w gotówce:

0,00

Jeżeli działalność gospodarcza była prowadzona:

wynik finansowy z prowadzonej działalności gospodarczej

(tj. przychody minus koszty)

 1.  

 

procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł

0,00

 1. Informacje o poniesionych kosztach na:
 1. realizację celów statutowych

410370,97

 1. administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.)

    4336,20

 1. działalność gospodarczą

          0,00

 1. pozostałe koszty

         0,00

  w tym koszty poniesione w gotówce na:

 1. realizację celów statutowych

         0,00

 1. administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.)

     473,21

 1. działalność gospodarczą

         0,00

 1. pozostałe koszty

   3184,49

 1. Dane o zatrudnieniu i wynagrodzeniach w fundacji.
 1. łączna liczba osób zatrudnionych w fundacji z podziałem

według zajmowanych stanowisk oraz

0

liczba osób zatrudnionych wyłącznie w działalności

gospodarczej

0

 1. łączna kwota wynagrodzeń wypłacanych przez fundację:

w tym:

        0,00

wynagrodzenia

        0,00

nagrody

        0,00

premie

        0,00

inne świadczenia

        0,00

wynagrodzenia osób zatrudnionych wyłącznie

w działalności gospodarczej

        0,00

 1. c) Dane o wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego

łącznie członkom zarządu i innych organów fundacji, z podziałem na:

wynagrodzenia

        0,00

nagrody

        0,00

premie

        0,00

inne świadczenia

        0,00

Dane o wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą z podziałem na:

wynagrodzenia

        0,00

nagrody

        0,00

premie

        0,00

inne świadczenia

        0,00

 1. d) Dane o wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia.

Nie dotyczy

 1. e) Dane o udzielonych przez fundację pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz
  z podaniem podstawy statutowej udzielania takich pożyczek.

Nie dotyczy

 1. f) Dane o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku

lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej

(należy podać dane na koniec roku sprawozdawczego).

Nie dotyczy

Wysokość środków finansowych zgromadzonych w gotówce

=357,50 PLN

 1. g) Dane o wartościach nabytych obligacji oraz objętych udziałów lub nabytych akcji
  w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek.

Nie dotyczy

 1. h) Dane o nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na to nabycie.

Nie dotyczy

 1. i) Dane o nabytych pozostałych środkach trwałych.

Nie dotyczy

 1. j) Dane o wartościach aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych (należy podać dwie wartości).

Aktywa: 60353,46 PLN

Zobowiązania: 0,00  PLN

 1. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi, państwowe zadania zlecone, zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej działalności (należy podać informacje o realizowanych zadaniach publicznych i uzyskanych dotacjach, grantach, kosztach poniesionych na ich realizację oraz o wyniku finansowym).

Nie dotyczy

 1. Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także informacja w sprawie składanych deklaracji podatkowych.

Zobowiązania podatkowe: 0,00 PLN

deklaracja podatkowa: CIT 8; CIT 8/0

10.  Informacja, czy fundacja jest instytucją obowiązaną w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. poz. 723, 1075, 1499 i 2215).

X

NIE

 

TAK

11.  Informacja o przyjęciu lub dokonaniu przez fundację płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane, wraz ze wskazaniem daty i kwoty operacji.

Nie dotyczy

§ 3. Informacja o przeprowadzonych w fundacji kontrolach w okresie sprawozdawczym

oraz informacja o ich wynikach (należy wskazać organy kontrolujące i zakres kontroli).

Brak

§ 4. Sprawozdanie powinno zostać przekazane w oryginale oraz podpisane przez co najmniej

dwóch członków zarządu fundacji jeżeli statut fundacji nie stanowi inaczej.

Czytelne podpisy osób uprawnionych do reprezentacji fundacji:

Zarząd Fundacji

Telefon: 18 2654124