Fundacja
im. Matki Małgorzaty Szewczyk

Białka Tatrzańska
  18 265 41 24

SPRAWOZDANIE

Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI IM MATKI MAŁGORZATY SZEWCZYK

ZA OKRES OD 01.01.- 31.12. ZA ROK 2008

 

I. Dane organizacji

Fundacja im Matki Małgorzaty Szewczyk

ul. Środkowa 186

34 – 405 Białka Tatrzańska

tel. 2654124,
e-mail: fundacjamm@neostrada.pl

 

data rejestracji fundacji:      29 czerwiec 2006  roku.

Numer KRS:                           0000259613

Regon:                                               120288525

 

 

 

Rada Fundacji:

Małgorzata Naglik

Magdalena Żuchowicz

Małgorzata Najman

 

Zarząd Fundacji:

Prezes Janina Lechowicz

Izabela Pierzchała

Iwona Wojtyłko

Bernarda Ożóg

 

Statutowe cele fundacji

Zgodnie z § 5 statutu Fundacji jej celami są działania w zakresie:

 • nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
 • ochrony i promocji zdrowia,
 • upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
 • krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,
 • działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • pomocy społecznej, w tym pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych osób,
 • działalności charytatywnej,
 • działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
 • promocji i organizacji wolontariatu.

II. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych, a także opis głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o skutkach finansowych.

 

 

Fundacja w okresie od 01.01 – 31.12.2008 roku prowadziła następującą działalność:

 

 1. Pomoc w wyposażeniu sal fizjoterapeutycznych, sal rekreacyjno-sportowych.

W roku 2008 Fundacja wspierała Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie w Białce Tatrzańskiej w wyposażeniu sal służących do fizjoterapii, rekreacji i sportu. Działania te prowadzone były w ramach programu „Aby lepiej żyć”.

Zostały zakupione materace do gimnastyki, zestaw do tenisa, cztery nowe suche baseny z pełnym wyposażeniem (piłeczki, schodki). Chłopcy poprawiają swą sprawność i kondycję fizyczną, uczą się zdrowej rywalizacji.

Dodatkową pomocą w przebywaniu na basenie stały się zakupione rękawki, kamizelki i koła do pływania. Poprzez korzystanie z tego sprzętu mieszkańcy Ośrodka chętnie uczą się pływać pokonując w sobie barierę lęku przed wodą.

Fundacja przekazała również środki na zakup sprzętu fizjoterapeutycznego - pulsatronic, lampy sollux lumine, aquavibronu oraz inhalatora - który w dużej mierze przyczyni się do poprawy zdrowia oraz sprawności fizycznej.

Fundacja dofinansowała zakup samochodu osobowego dla osób niepełnosprawnych w ramach programu PFRON „Wyrównywanie różnic między regionami”. Wewnętrzna zabudowa samochodu umożliwiająca jednocześnie na przewóz dwóch osób na dwóch wózkach inwalidzkich umożliwia sprawniejszy dowóz do lekarza, szpitala i inne spotkania.

 

 1.  Integracja osób niepełnosprawnych ze środowiskiem.

W ramach aktywizacji osób niepełnosprawnych ze środowiskiem i środowiska z osobami niepełnosprawnymi w zakresie programu „Obdarowujmy się radością” zostało zorganizowanych wiele spotkań i wyjazdów z Mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w Białce Tatrzańskiej:

 • zorganizowanie pobytu na Podlesiu Dębowym, Marcówce;
 • dofinansowanie wyjazdu na turnus rehabilitacyjny do Panoramy Morskiej w Jarosławcu;
 • wspólne ognisko z Siostrami Serafitkami w Czarnym Dunajcu;
 • piknik z mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej w Krakowie;
 • odwiedziny rodzin mieszkańców;
 • zorganizowanie mityngu integracyjnego – tańce, zabawy, konkursy;
 • wyjazd na zabawę „andrzejkową” do Domu Pomocy Społecznej w Wadowicach
 • zorganizowanie imprezy z okazji „Dnia Dziecka”.

Organizowanie różnego rodzaju spotkań wymagało sprzętu nagłaśniającego dla Domu. Fundacja przekazała środki na jego zakup. Dało się zauważyć o wiele lepszy odbiór „małych artystów” śpiewających piosenki i recytujących wiersze przez pozostałych uczestników spotkań.

Wspólne wyjazdy i spotkania mają korzystny wpływ na rozwój mieszkańców nie tylko w zakresie kondycji psychoruchowej ale w kwestii uspołecznienia. Spotkania integracyjne pozwalają na budowanie konstruktywnych relacji z innymi, nawiązują przyjaźnie, uczą troski o siebie nawzajem, ułatwiają komunikowanie swoich potrzeb.

Dla polepszenia warunków rekreacji i wypoczynku mieszkańców DPS Fundacja włączyła się w zagospodarowanie terenu wokół domu poprzez sfinansowanie pawilonu ogrodowego, a Członkowie Zarządu Fundacji przez bezpośrednie włączenie się w prace ogrodowe: wyrównywanie terenu, wykonanie fontanny i oczka wodnego, zasiane trawnika, zasadzenie kwiatów i krzewów.

 1.  Działalność  w zakresie krajoznawstwa i wypoczynku dzieci i młodzieży.

Dla usprawnienia ogólnej kondycji fizycznej i psychicznej dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w ramach programu „Przyroda przyjacielem dzieci niepełnosprawnych” podjęto wiele inicjatyw.

W celu uwrażliwienia na ochronę przyrody i zaznajomienia się z jej prawami zorganizowano piesze wycieczki nad rzekę Białkę, na Kotelnicę, na Skałki oraz na pobliskie góry. Wyprawy te przyczyniły się do bezpośredniego poznania i obserwacji zachowań zwierząt oraz roślin. Wychowankowie mieli także okazję do powiększenia zasobów spiżarni przez zbieranie jagód i grzybów.

Zorganizowane były wycieczki krajoznawcze do Krakowa, Zawoi, na przełęcz Krowiarki, do Makowa Podhalańskiego, Hałcnowa, Limanowej celem których było zapoznanie się z pięknem okolic i historią południowej Polski.

Kontakt ze środowiskiem naturalnym dał chłopcom satysfakcję, a także przyczynił się do poprawy zdrowia i ogólnej stymulacji oraz wsparł edukację rewalidacyjno-wychowawczą.

 

 1. Wspieranie aktywności sportowej.

Aby poprawić sprawność fizyczną mieszkańców Domu Pomocy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie w Białce Tatrzańskiej w ramach programu „Poprawa kondycji fizycznej osób niepełnosprawnych poprzez turystykę i sport” Fundacja zorganizowała i dofinansowała wyjazdy na zawody sportowe i wycieczki rowerowe.

      Chłopcy z radością korzystali z wycieczek rowerowych organizując wyścigi oraz różne tory przeszkód, które przyczyniły się do udoskonalenia umiejętności jazdy na rowerze.

Dzięki zorganizowanym wyjazdom chłopcy wzięli udział w Międzynarodowym Turnieju Piłki Nożnej Osób Niepełnosprawnych w Czarnej koło Dębicy zdobywając czwarte miejsce oraz różne puchary i medale, jednocześnie zawierając nowe znajomości i przyjaźnie.

Dla sprawdzenia ogólnej sprawności mieszkańcy DPS w Białce Tatrzańskiej wzięli udział w VI Spartakiadzie Osób Niepełnosprawnych w Rabce Zdroju, zdobywając złote i srebrne medale w różnych dyscyplinach sportowych.

Zawody sportowe i konkurencje przyczyniły się u uczestników do przezwyciężania swoich słabości, niepełnosprawności oraz akceptacji siebie, uczyły uczciwości we współzawodnictwie i wzajemnej pomocy.

 

 1. Urządzanie konkursów, prac i wystaw plastycznych.

W ramach programu „Promocja twórczości osób niepełnosprawnych” w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie w Białce Tatrzańskiej organizowane były wystawy prac plastycznych mieszkańców. Umieszczenie wystawy w miejscu ogólnie dostępnym przyczyniło się do promocji twórczości a tym samym sprawiło dużą satysfakcję wykonawcom oraz zmobilizowało do doskonalenia swych umiejętności.

W celu zagospodarowania wolnego czasu mieszkańców DPS w Białce Tatrzańskiej fundacja zorganizowała konkurs plastyczny pt: „Co najbardziej lubię”. Chłopcy zaprezentowali wykonane techniką dowolną wykonane przez siebie prace, które zostały nagrodzone obfitymi brawami i małymi upominkami.

 

 

 

III Opis działalności gospodarczej:

 

Nie była prowadzona

 

IV Teksty uchwał Zarządu Fundacji:

 

W załączeniu

 

V Informacja o wysokości uzyskanych przychodów, z uwzględnieniem ich źródeł:

 

 • Darowizny od osób fizycznych i prawnych                            34387,24
 • Wpłaty z 1% podatku                                                                       65609,46

----------------------

                                                                       Razem                                                 99996,70

 

VI Informacja o wysokościach kwot poniesionych na:

 

 • realizacje celów statutowych                                                         89642,40
 • wydatki administracyjne                                                                    1888,40

 

VII Dane o:

 

a) Liczbie zatrudnionych w Fundacji                          - nie dotyczy

b) łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez Fundację      - nie dotyczy

c) Wysokości wypłaconego wynagrodzenia członków organów Fundacji –

członkowie Rady Fundacji - nie pobierali wynagrodzenia

        członkowie Zarządu Fundacji -  nie pobierali wynagrodzenia

d) Wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia                             - nie udzielono

e) Udzielonych przez Fundację pożyczkach pieniężnych – nie udzielono

f) Kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku -

        Pekao S.A. oddział w Nowym Targu                7247,46

        Kasa                                                                                   2218,44

g) Wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego              nie dotyczy

h) Nabytych nieruchomości             nie dotyczy

i) Nabytych pozostałych środkach trwałych o wartości jednostkowej powyżej 5000,- zł. - nie dotyczy

j) Wartości aktywów i zobowiązań Fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych

        aktywa                9465,90            zobowiązań -    nie posiada

k) dla celów statystycznych Fundacja nie sporządzała innych sprawozdań finansowych

 

VIII Dane o działalności zleconej Fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe                    nie prowadzono

 

IX Informacje o rozliczeniach Fundacji z tytułu zobowiązań podatkowych, a także o składanych deklaracjach podatkowych

Fundacja nie posiada zaległych zobowiązań podatkowych oraz innych obciążeń publiczno-prawnych i była zwolniona z comiesięcznego składania deklaracji podatku dochodowego od osób prawnych CIT-2. Składała deklarację CIT-8.

 

X Sprawozdanie zostało udostępnione do publicznej wiadomości na stronie internetowej Fundacji www.fundacjamm.com.pl

 

XI W 2008 roku nie były przeprowadzone w Fundacji kontrole.

 

 

                                                                                                                                      Zarząd

 

 

 

Białka Tatrzańska, dnia 17.01.2009 rok.