Fundacja
im. Matki Małgorzaty Szewczyk

Białka Tatrzańska
  18 265 41 24

NASZA GALERIA

Wycieczki krajoznawcze


D
zięki wsparciu Fundacji dzieci i młodzież niepełnosprawna
mogła podziwiać polski krajobraz, cieszyć się jego pięknem i bogactwem.